Svētdiena,  4. jūnijs,  2023
 
Vārda dienas:   Elfrīda, Sindija, Sintija
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Apstiprināts Saldus novada pašvaldības 2019. gada budžets

25. aprīlis 2019, 17:14 2019 drukāt
25. aprīļa Saldus novada domes sēdē tika pieņemts Saldus novada pašvaldības 2019. gada budžets.
Budžeta ieņēmumu prognoze un ieņēmumu novirzījums budžeta programmu finansējumam tika izskatīti Saldus  novada domes Apvienotajā komiteju sēdē š.g. 17. aprīlī.

PAR Saldus novada pašvaldības 2019. gada budžetu balsoja 13 deputāti, balsojumā nepiedalījās: I. Ūdra, J. Levics, S. Beļkevičs, E. Kalniņš. PAR balsoja: M. Zusts, R. Zīrups, R. Doniņš, G. Baumanis, M. Mednis, A. Saulītis, N. Balode, A. Herings, D. Konuševskis, E. Kronbergs, R. Sipenieks, V. Vovere, I. Vanaga.

Liels paldies pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Osim un Finanšu nodaļas vadītājai Dairai Šlankai par ieguldīto darbu, sastādot Saldus novada pašvaldības 2019. gada budžetu.

Saldus novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Daira Šlanka stāsta, ka Saldus novada pašvaldības 2019. gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos “Par pašvaldību budžetiem”, “Par pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību”, “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, kā arī Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos paredzētās prasības.

Saldus novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta, ziedojumu un dāvinājuma budžeta.

Uz budžeta apstiprināšanas brīdi Saldus novada pašvaldības plānotie pamatbudžeta ieņēmumi 2019. gadā ir 26045186 eiro, kas ir par 1032425 eiro vairāk nekā 2018. gadā uz apstiprināšanas brīdi.

Izdevumi 2019. gadam plānoti 27 300 810 eiro ar aizņēmumu pamatsummu apmaksu, kas ir par 618598 eiro mazāk nekā 2018. gadā plānotajiem izdevumiem.

Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem tiks segts no budžeta līdzekļu atlikuma uz 2019. gada 1. janvāri, kas pamatbudžetā bija 2491748 eiro.
Pamatbudžets ir Saldus novada domes budžeta galvenā daļa, kura ieņēmumus veido:
  • nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis;
  • nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma,
  • valsts un pašvaldību nodevām, sodiem un sankcijām;
  • pārējie nenodokļu ieņēmumi, kurus veido pārējie nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas;
  • ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un Transferti, kurus veido valsts budžeta transferti un pašvaldību budžeta transferti jeb valsts mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī dažādu Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai.
Lielākais īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (52 % uz budžeta apstiprināšanas brīdi). Vērtēto ieņēmumu prognozē iekļauj speciālo dotāciju, kuru sadalījumā pa pašvaldībām aprēķina pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales principiem. Speciālo dotāciju Saldus novada pašvaldībai 2019. gadā sastāda 492213 eiro apmērā.

Nekustamā īpašuma nodokļa prognoze ir 1543213 eiro apmērā, ņemot Saldus novada pašvaldības nodokļu speciālistu aprēķinus, kas nav būtiski mainījies, salīdzinot ar 2018. gadu.

Saldus novada pašvaldība ir dotācijas saņēmēja no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, kas 2018. gadā sastādīja 4.09  miljonus eiro, jeb 16% no kopējiem budžeta ieņēmumiem. Taču, salīdzinot ar 2018. gadu, Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija ir palielinājusies par 0.59% .

2019. gada budžetā ir iekļauts algu palielinājums, ņemot vērā 2018. gada mēnešalgas no 450-800 eiro palielinājums – 50 eiro, 2018. gada mēnešalgas virs 800 eiro palielinājums – 100 eiro. Iekļauts slodzes palielinājums pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem par 0.1 no 2019. gada 1. septembra.

Saldus novada domes pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldību funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras, sporta, sociālo, sabiedriskās kārtības iestāžu, domes administrācijas finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, novada pasākumu finansēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un citiem izdevumiem, kas paredzēti Saldus novada domes saistošajos noteikumos “Saldus novada pašvaldības 2019. gada budžets”.

Lielākie izdevumi Saldus novada domes 2019. gada budžetā, tāpat kā līdz šim, plānoti izglītībai, kas uz budžeta noteikumu apstiprināšanas brīdi ir 38% no kopējiem izdevumiem, ieskaitot valsts budžeta mērķdotācijā pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālā nodokļa nomaksai 8 mēnešiem.

17% jeb 4.5  miljoni eiro no kopējā budžeta izdevumiem paredzēti pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai. Šajā pozīcijā ir iekļauts atbalsts Eiropas savienības un citu projektu līdzfinansējuma saņemšanai un to realizācijai

2019. gada budžetā sociālajai aizsardzībai plānoti 8% no visa pamatbudžeta izdevumiem, kas, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir nemainīgi. Taču naudas izteiksmē tas ir samazinājies par 59703 eiro.
Saldus novada domes plānotie speciālā budžeta ieņēmumi 2019. gadā ir 967 363 eiro.

Izdevumi 2019. gadam speciālajā budžetā plānoti 1094035 eiro apmērā.
Saldus novada domes ziedojumu un dāvinājumu budžetā ieņēmumi 2019. gadā plānoti 400 eiro apmērā. Izlietot plānots 106628 eiro.
Saldus novada pašvaldības saistības 2019. gadā sastāda 11.20 %, 2020. gadā – 11.77%, 2021. gadā – 11.62 % (pielikumā pārskats par saistību apmēru), kas norāda, ka pie esošajiem ieņēmumiem turpmākos trīs gadus Saldus novada pašvaldība ir finansiāli stabila.

 
Informāciju sagatavojusi:
Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste

 
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Jūnijs 2023
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017