Otrdiena,  28. marts,  2023
 
Vārda dienas:   Ginta, Gunda, Gunta
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 
Aktualitātes
Iesniegt JAUNUMU
Mēneša aktualitātes
Pasākumi
Afišu stabs
Izstādes
Brīvā laika pavadīšanas iespējas
Arhīvs
2016. gads
2015. gads
2014.gads
2013.gads
Novads
Vēsture
Raksturojums
Simbolika
Izglītība
Izglītības pārvalde
Metodiskais darbs
Olimpiādes, konkursi
Zinātniski pētnieciskie darbi
Vecākiem
Ko zinām par bērna attīstību
Kā un kur meklēt palīdzību
Informācija jaunajiem vecākiem
Darba plāni
Mācību darbs
Karjeras izglītība
Projektu darbs
Izglītības iestādes
Pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības grupas pie skolām
Iestāžu saraksts
Pirmsskolas izglītības iestāžu pieteikto bērnu saraksti
PII "Graudiņš"
PII "Īkstīte"
PII "Kāpēcītis"
PII "Pasaciņa"
PII "Sienāzītis"
PII "Zīlīte"
Brīvās vietas Saldus novada izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas programmas
Vietu piešķiršanas un bērnu uzņemšanas kartība
Pamatizglītības iestādes
Vidējās un vidējās profesionālās izglītības iestādes
Pieaugušo izglītības iestādes
Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādes
Tradīcijas
Goda pilsoņi
Izstāde „Ražots Saldū”
Saldus novada Uzņēmēju gada balva
Saldus novada svētki
Sudraba karotīšu pasniegšana jaundzimušajiem
Bērnības svētki
Zelta ģimeņu godināšana
Jaņa Rozentāla prēmijas pasniegšana
Edgara Dunsdorfa prēmijas pasniegšana
Stipendijas „Medusmaize” piešķiršana
Veselības aprūpe
Saldus Medicīnas centrs
Projekti
Ārsta prakse
Sociālā aprūpe
Sports
Aktualitātes
Pasākumi
Rezultāti
Skolu rezultāti
Sporta darba organizatori
Sporta piedāvājumi
Sporta bāzes
Vide
Būvniecība
Kultūra
Iestādes
Bibliotēkas
Muzeji
Kolektīvi
Starptautiskā sadarbība
Sadarbības aktualitātes
Sadraudzības pašvaldības
Saldus Novada Vēstis
Video
Foto
Pakalpojumi
Pasākumi, atļaujas, dzīvnieki, transports
Atļaujas izsniegšana azartspēļu organizēšanai
Atļaujas izsniegšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei
Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai un tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās
Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana
Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana
Klaiņojošu suņu un bezsaimnieku kaķu izķeršana, nogādāšana uz veterināro klīniku vai patversmi
Licencētās makšķerēšanas organizēšana un uzraudzība
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija
Priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu saskaņošana un izvietošana publiskās vietās
Publisku pasākumu organizēšanas saskaņošana
Reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanas atļaujas izsniegšana
Sapulču, gājienu un piketu organizēšanas saskaņošana
Satiksmes aizliegumu un ierobežojumu uz ceļiem saskaņošana
Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem
Zemes rakšanas darbu atļaujas izsniegšana/pagarināšana
Civilstāvokļa akti
Par personas datu apstrādi Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļā
Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana
Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšana un atjaunošana
Dzimšanas fakta reģistrācija
Laulības reģistrācija
Miršanas fakta reģistrācija
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa
Izglītība
Bērnu reģistrēšana pirmsskolas izglītības iestādēs
Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana
Pašvaldības stipendijas piešķiršana
Dzīvokļi, dzīves vieta, deklarēšanās
Dzīvesvietas deklarēšana
Dzīvokļa/sociālā dzīvokļa īres līguma grozīšana sakarā ar īrnieka maiņu, pagarināšana un izbeigšana
Izziņu izsniegšana no Iedzīvotāju reģistra
Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošu dzīvokli
Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošu sociālo dzīvokli
Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana
Brīvie dzīvokļi
Pašvaldības projektu fonds, līdzfinansējums
Atbalsta saņemšana Saldus novada sporta biedrībām un nodibinājumiem
Nevalstisko (sabiedrisko) organizāciju projektu līdzfinansējums (līdz 300 EUR)
Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkurss
Palīdzības piešķiršana energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Saldus novada teritorijā
Nekustamā īpašuma nodoklis, zemes nomas maksājumi
Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu saņemšana
Maksāšanas paziņojuma un informācijas sniegšana par aprēķināto vai samaksāto nekustamā īpašuma nodokli
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana
Paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas apmēru un termiņiem nosūtīšana
Nekustamais īpašums, teritorija un plānojums
Adreses piešķiršana/maiņa
Atļaujas izsniegšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei
Atļauja nepilsoņiem iegādāties nekustamo īpašumu
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošo izīrēto dzīvokļu atsavināšana
Ēkas, inženierbūvju datu deklarēšana
Ģeotelpiskās informācijas pārbaude, reģistrācija, sagatavošana un izsniegšana
Ierosinājumu izskatīšana un konsultāciju sniegšana par teritorijas attīstības jautājumiem
Izziņas sagatavošana par zemes gabala perspektīvo izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam
Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšana
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana
Nekustamā īpašuma sadalīšana, atdalot zemes vienību/vienības, nosaukuma piešķiršana jaunveidotajam nekustamajam īpašumam
Nosacījumu izsniegšana zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienības sadalīšanai, robežu pārkārtošanai
Pašvaldības atteikums no pirmpirkuma tiesībām
Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana
Pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšana
Platības noteikšana ēku(būvju) īpašuma uzturēšanai
Starpgabala atsavināšana
Vietvārdu vai oficiālo paralēlnosaukumu piešķiršana
Zemes ierīcības projekta vai tā grozījumu apstiprināšana
Zemes vienības platības precizēšana
Būvniecība
Apliecinājuma karte ielām un autoceļiem
Apliecinājuma karte energoapgādes būvēm
Apliecinājuma karte inženierbūvēm
Apliecinājuma karte telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai
Apliecinājums par energoapgādes būves gatavību ekspluatācijai
Apliecinājums par ielu un ceļu gatavību ekspluatācijai
Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai
Apliecinājums par meliorācijas un hidrotehniskās būves gatavību ekspluatācijai
Apliecinājums par ēkas nojaukšanu
Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai
Atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi elektronisko sakaru tīkliem
Atzinumu saņemšana par būves atbilstību tehniskajiem noteikumiem
Būvatļaujas pārreģistrācija
Būvniecības ieceres dokumentācijas un būvprojektu saskaņošana
Būvniecības iesnieguma izskatīšana un būvatļaujas izsniegšana (ēkām)
Būvniecības iesnieguma izskatīšana elektronisko sakaru tīkla būvniecībai un būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana
Būvniecības ieceres iesniegums energoapgādes būvēm
Būvniecības iesnieguma izskatīšana hidrotehniskām un meliorācijas būvēm un būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana
Būvniecības iesnieguma izskatīšana un būvatļaujas izsniegšana ielu, komersantu un māju ceļu būvniecībai
Būvniecības iesnieguma izskatīšana un būvatļaujas izsniegšana inženierbūvēm
Būvniecības nosacījumu izsniegšana
Iesniegums par atzīmes veikšanu
Iesniegums par būvatļaujas izsniegšanu
Inženiertopogrāfisko plānu pieņemšana, izskatīšana un Saldus novada pašvaldības inženierkomunikāciju turētāju saskaņojumu saņemšana
Izziņas par būves neesību izsniegšana
Būvvaldes izziņa jaunbūvju ierakstīšanai Zemesgrāmatā
Paskaidrojuma raksts energoapgādes būvēm
Paskaidrojuma raksts hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvniecībai
Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai
Paskaidrojuma raksts ielu, komersantu un māju ceļu būvniecībai
Paskaidrojuma raksts inženierbūvēm
Paskaidrojuma raksts inženierbūvju konservācijai
Paskaidrojuma raksts lietošanas veida maiņai bez pārbūves
Reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanas atļaujas izsniegšana
Paskaidrojuma raksts ēku būvniecībai
Paskaidrojuma raksts hidrotehnisko un meliorācijas būvju konservācijai
Tehnisko noteikumu saņemšana būvniecības ieceres, būvprojekta izstrādei
Administratīvie pakalpojumi
Arhīva izziņu izsniegšana no pašvaldības arhīva
Atļauja nepilsoņiem iegādāties nekustamo īpašumu
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošo izīrēto dzīvokļu atsavināšana
Dokumentu kopiju izsniegšana no pašvaldības arhīva
Dokumentu sagatavošana nomas objektu iznomāšanai un nomas tiesību izsoļu rīkošana
Domes sēžu lēmumu izrakstu saņemšana
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana
Izziņas par nekustamā īpašuma tiesisko pamatojumu un jaunbūvju raksturojumu ierakstīšanai Zemesgrāmatā sagatavošana
Izziņas par personas dzīvesvietu izsniegšana
Izziņas sagatavošana par zemes gabala perspektīvo izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam
Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšana
Pašvaldības atteikums no pirmpirkuma tiesībām
Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana
Saldus novada pašvaldībai un tās amatpersonām/darbiniekiem adresēto iesniegumu pieņemšana, izskatīšana un atbilžu saņemšana
Starpgabala atsavināšana
Noderīgi
Pašvaldība
Darba kalendārs
Deputāti
Kontakti
Komitejas
Komisijas
Aģentūras
Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs
Budžets
2019. gada budžets
2018. gada budžets
2017. gada budžets
2016. gada budžets
2015.gada budžets
2014.gada budžets
2013. gada budžets
2012. gada budžets
2011. gada budžets
2010. gada budžets
Pārskati par ziedojumiem
Amatpersonu un darbinieku atlīdzības
Pašvaldības darbinieku atlīdzības sistēma
Būvvalde
Dzimtsarakstu nodaļa
Struktūra
Pārvaldes
Apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde
Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvalde
Ezeres pagasta pārvalde
Kursīšu pagasta pārvalde
Lutriņu pagasta pārvalde
Nīgrandes pagasta pārvalde
Novadnieku pagasta pārvalde
Pampāļu pagasta pārvalde
Saldus pagasta pārvalde
Vadakstes pagasta pārvalde
Zaņas pagasta pārvalde
Zirņu pagasta pārvalde
Zvārdes pagasta pārvalde
Iestādes
Saldus novada būvvalde
Saldus novada bāriņtiesa
Saldus sporta skola
Saldus mūzikas skola
Saldus mākslas skola
J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs
Saldus bērnu un jaunatnes centrs
Saldus pilsētas bibliotēka
Nīgrandes mūzikas skola
Nīgrandes bērnu un jauniešu centrs "Augšventa"
Pirmsskolas izglītības iestādes
Pamatizglītības iestādes
Vidējās izglītības iestādes
Kapitālsabiedrības
SIA "Saldus namu pārvalde"
SIA "Saldus komunālserviss"
SIA "Saldus siltums"
SIA "Saldus tirgus"
SIA "Saldus medicīnas centrs"
Informācija par kapitālsabiedrībām
Dokumenti
Domes sēdes
Domes lēmumi
Domes sēžu audioieraksti
Saistošie noteikumi
Saistošo noteikumu projekti
Noteikumi
Nolikumi
Plānošanas dokumenti
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija
Teritorijas plānojums
Detālplānojumi
Lokālplānojumi
Attīstības programma
Integrētā attīstības programma
Nozaru plānošana
Objektu stratēģijas
Arhīvs
Pagastu un pilsētas plānojumi
Veidlapas
Deleģēšanas līgumi
Publiskie pārskati
Paziņojumi
Atļaujas
Par Saldus novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu
Saldus novada un Brocēnu novada pašvaldību apvienotās civilās aizsardzības plāns
Lēmumi par maksas pakalpojumiem
Dzimtsarakstu nodaļa
Dzimšanas fakta reģistrācija
Laulības reģistrācija
Miršanas fakta reģistrācija
Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņa
Atkārtotu dokumentu izsniegšana
Civilstāvokļa aktu ierakstu labošana un papildināšana
Tiesas spriedumu izpilde
Maksa par pakalpojumu saņemšanu noteikta
Citi pakalpojumi
Statistika
Projekti
Projektu aktualitātes
Projektu arhīvs
Izsoles
Iepirkumi
Tirgus izpēte
Pārtikas produktu nodrošināšana veselības veicināšanas pasākumiem 2018. gadā (pieteikties līdz 12.02.2018.)
Brīvdienu pārgājienu organizēšana bērniem 2017. gadā (pieteikties līdz 28.08.2017.)
Atkarību speciālista pakalpojumiem slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumu nodrošināšanai 2017. gadā (atkārtots) (pieteikties līdz 22.08.2017.)
Lektoru pakalpojumi slimību profilakses pasākumu nodrošināšanai 2017. gadā (pieteikties līdz 22.08.2017.)
Veselības dienas organizēšanu Saldū š.g. 8.-9. septembrī (pieteikties līdz 7.08.2017.)
Nodarbību cikla jauniešiem “Līdzaudžu izglītošana” organizēšana 2017. gadā (pieteikties līdz 31.07.2017.)
Dienas nometnes organizēšana bērniem ar invaliditāti (pieteikties līdz 12.07.2017)
Speciālistu pakalpojumi semināru ciklu vadīšanai topošajiem vecākiem un vecākiem ar bērniem līdz 2 gadu vecumam 2017. gadā (pieteikties līdz 29.06.2017.)
Pasākuma “Dzīvesprieks un veselība” organizēšana cilvēkiem ar invaliditāti 2017. gadā (pieteikties līdz 19.06.2017.)
Speciālistu pakalpojumi garīgās veselības veicināšanas aktivitāšu nodrošināšanai 2017. gadā. (atkārtots, pieteikties līdz 22.05.2017.)
Atkarību speciālista pakalpojumi slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumu nodrošināšanai 2017. gadā (pieteikties līdz 11. 05.2017)
Nodarbību vadītāju pakalpojumi fizisko aktivitāšu nodrošināšanai dažādām mērķa grupām 2017. gadā (pieteikties līdz 11.05.2017)
Pārtikas produktu nodrošināšana veselības veicināšanas pasākumiem 2017. gadā (pieteikties līdz 11.05.2017)
Speciālistu pakalpojumi garīgās veselības veicināšanas aktivitāšu nodrošināšanai 2017. gadā. (pieteikties līdz 11.05.2017.)
Uztura speciālista pakalpojumi veselības veicināšanas pasākumu nodrošināšanai 2017. gadā. (pieteikties līdz 11.05.2017.)
Saldus novada pašvaldības iepirkumi
SNP 2018. gada iepirkumi
SNP 2017.gada iepirkumi
SNP 2016.gada iepirkumi
SNP 2015.gada iepirkumi
SNP 2014.gada iepirkumi
SNP 2013.gada iepirkumi
Visi publiskie iepirkumi
Vakances
Vakanču arhīvs
Nekustamā īpašuma nodokļa piedziņa
Zemes nomas tiesības pagastos
13.Saeimas vēlēšanas
Kontaktinformācija
Saldus novada dome
Uzņēmējdarbība
Aktualitātes
Statistika
Uzņēmumi
Brīvie nekustamie īpašumi
Saldus novada uzņēmēji
Apdrošināšana
Apsardze
Bankas
Ceļu būve
Izklaide
Lauksaimniecība
Mazumtirdzniecība
Mājoklis
Pakalpojumi
Pārtikas ražošana
Ražošana
Tūrisms
Veselības aprūpe
Vairumtirdzniecība
Atbalsts uzņēmējdarbībai
Altum
Kurzemes Biznesa inkubators
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Lauku atbalsta dienests
Sabiedrība
Jaunieši
Aktualitātes
Saldus novada jaunatnes lietu koordinatori
Saldus jauniešu dome „Es un mēs”
Jaunatnes organizācijas
ES informācijas punkts
NVO
Sabiedriskās organizācijas
Attīstības biedrības
Apbedīšanas, mirušo piemiņas biedrības
Auto, moto, avio biedrības
Dzīvnieku aizsardzības biedrības
Dzīvokļu īpašnieku biedrības
Ģimeņu un vecāku biedrības
Jauniešu un skolēnu organizācijas
Kultūra/Tradīcijas/Mūzika
Mednieku, makšķernieku biedrības
Nacionālās, etniskās biedrības
Profesionālās biedrības
Sociālās jomas, fiziskās un garīgās veselības veicināšanas biedrības
Sporta biedrības
Reliģiskās biedrības
Projekti
Saldus novada sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds
Saldus novada pašvaldības Projektu fonds
Reliģija
Sabiedrības līdzdalība
Sabiedriskās organizācijas
Valsts policijas informācija
Kultūra
Tūrisms
Privātuma politika
Kontaktinformācija
Lapas karte
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Marts 2023
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017