Sestdiena,  30. maijs,  2020
 
Vārda dienas:   Lolita, Vitolds, Letīcija
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Notika Saldus novada domes sēde

24. novembris 2017, 10:01 2017 drukāt
23. novembra Saldus novada domes sēdē tika skatīti 40 lēmumprojekti.
 
Apstiprināja grozījumus J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja nolikumā.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 26 "Grozījumi 2015. gada 2. jūlija Saldus novada domes saistošos noteikumos Nr. 20 "Saldus novada pašvaldības aģentūras "Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs" nolikums" un saistošos noteikumus Nr. 27 "Par Saldus novada pašvaldības aģentūras "Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs" struktūrvienības Saldus radio maksas pakalpojumiem".

Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 28 "Grozījumi 2017. gada 27. aprīļa Saldus novada domes saistošos noteikumos Nr. 9 "Par bērnu reģistrēšanas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādēs.
Atcēla 2017. gada 26. oktobra Saldus novada domes lēmuma "Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu" 23.§ 10. punktu, ar kuru tika noteikts sociālā dzīvokļa statuss dzīvoklim “Vīgriezes” – 2, Vadakstē, Vadakstes pagastā, Saldus novadā.

Noteica sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim “Oši”-7, Jaunlutriņu pagastā, Saldus novadā.
Nolēma atļaut Saldus novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktorei, Saldus novada bāriņtiesas priekšsēdētājai un Saldus novada pašvaldības Novadnieku pagasta pārvaldes vadītājai savienot amatu ar Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijas locekļa amatu.
Nolēma nodot atpakaļ bez atlīdzības Latvijas Valstij Satiksmes ministrijas personā nekustamo īpašumu V1180, Pampāļu pagastā, Saldus novadā, 3,2 ha platībā, un uz tā izbūvēto inženierbūvi – valsts vietējās nozīmes autoceļa V1180 Saldus – Pampāļi posmu no 17,54 – 24,4 km, valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanas funkcijas nodrošināšanai, pēc attiecīga Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas.

Nodibināja reālservitūtu – ceļa servitūtu Saldus novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Meža iela 25A, Saldus, piešķirot tiesību uz braucamo ceļu 143 m garumā un 4 m platumā.
Nodeva atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus “Avoti”, Jaunauces pagastā; “Krūmaļi”, Rubas pagastā; “Odiņi”, Rubas pagastā; Parka iela 5-15, Ezere, Ezeres pagastā; “Rubīni”, Jaunauces pagastā; Rūpniecības iela 2A, Pampāļu pagastā; “Stūri”, Rubas pagastā; d/s Ziedonis dārzs Nr. 251, Saldus pagastā; Kuldīgas šoseja 99G, Saldus pagastā; “Kārļi”, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā un nolēma rīkot publisku to izsoli.

Apstiprināja Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Lielā iela 52, Saldus, Saldus novadā un Lielā iela 52, Saldus, Saldus novadā izsoles rezultātus.
Noteica par nekustamā īpašuma “Brīnumu starpgabals”, Ezeres pagastā, Saldus novadā, pircēju kā pirmpirkuma tiesīgo Saldus novada Ezeres pagasta zemnieku saimniecību “Silkalni”.
Nodeva atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu "Dīķīši", Novadnieku pagastā, Saldus novadā.

Noteica statusu “pašvaldībai piekritīgā zeme” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8470 005 0092 pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1. punktu.
Izdarīja grozījumu Saldus novada domes 2009. gada 17. decembra sēdes lēmumā "Par pilsētas un lauku apvidus zemes piederību, piekritību un izmantošanu zemes reformas pabeigšanai Saldus novadā".
Atsavināja, rīkojot publisku izsoli, Zaņas pagasta pārvaldei piederošo kustamo mantu – kravas furgonu FORD TRANSIT, reģistrācijas Nr. FA9658 un Novadnieku pagasta pārvaldei piederošo kustamo mantu – pasažieru autobusu MERCEDES BENZ SPRINTER 413, reģistrācijas Nr. FS4594.

Pieņēma Saldus novada pašvaldības noteikumus "Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto finanšu līdzekļu izlietošana Saldus novada pašvaldībā".
Pilnvaroja SIA “Saldus namu pārvalde” īstenot ēkas Striķu ielā 1, Saldū, atjaunošanas projektu.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 29 "Grozījumi 2014. gada 28. janvāra Saldus novada domes saistošos noteikumos Nr. 4 "Par Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” maksas pakalpojumiem"".

Izdarīja grozījumus ar Saldus novada domes 2012. gada 23. augusta sēdes lēmumu apstiprinātajos "Saldus pilsētas bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas noteikumos".
Apstiprināja maksu par nedzīvojamo telpu Avotu ielā 12, Saldū, nomu.
Izslēdza no Vadakstes pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites un Saldus novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites debitoru parādu par nekustamā īpašuma nodokli un komunālajiem pakalpojumiem, kā arī zemes nomu.

Piešķīra līdzfinansējumu 108 eiro biedrības "Labdomas" sabiedriskās aktivitātes "Vakarēšana pirms Ziemassvētkiem" realizācijai, slēdzot līgumu ar novada pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā.
Pieņēma no privātās komercsabiedrības SIA "EL.SERVISS" dāvinājumu natūrā 6 LED ielu gaismekļus ar uzskaiti naudā 1212,42 eiro apmērā.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 30 "Par grozījumiem Saldus novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2017. gadam"".
 
 
Pilns sēdes protokols un visi pieņemtie lēmumi drīzumā būs pieejami šeit: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/domes-lemumi/domes-lemumi2/
 
Informāciju sagatavojusi
p/a “Saldus TIKS centrs”
sabiedrisko un starptautisko attiecību speciāliste
Dina Neimeta
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Maijs 2020
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017