Ceturtdiena,  28. maijs,  2020
 
Vārda dienas:   Vilhelms, Vilis
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Paziņojums par jaunu saistošo noteikumu izstrādi

28. maijs 2018, 16:10 2018 drukāt
Saldus novada pašvaldība ir uzsākusi jaunu saistošo noteikumu izstrādi “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Saldus pilsētā un Saldus novada ciemu teritorijās”.
2017. gada 27.j ūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”  Noslēgumu jautājumu 17. punkts nosaka, ka pašvaldība vai tās sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs līdz 2019. gada 1. janvārim uzsāk un līdz 2021. gada 31. decembrim pabeidz reģistra izveidi. Plānots, ka Saldus novada pašvaldības saistošie noteikumi tiks izstrādāti  līdz septembrim un stāsies spēkā ar 2019. gada 1. janvāri.

KAS MAINĪSIES?
Vides aizsardzības interesēs primāri ir izvirzīt prasības blīvi apdzīvotām vietām, kur lokālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, septiķi un krājtvertnes koncentrētas salīdzinoši nelielā, blīvi apbūvētā teritorijā. Sakārtojot decentralizētās sistēmas, tiks novērsti draudi cilvēku veselībai, virszemes un pazemes ūdeņu kvalitātei, bet arī uzlabos dzeramā ūdens kvalitāti lokālajās ūdensapgādes sistēmās. 
 
UZ KO ATTIEKSIES JAUNĀ KĀRTĪBA?
Saistošie noteikumi attieksies uz ikvienu, kurš dzīvo ciemā vai pilsētā un kura māja, dzīvoklis vai vasaras namiņš nav pieslēgti centralizētai kanalizācijas sistēmai, un notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto:
  • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3 diennaktī;
  • septiķus (rūpnieciski ražota vai individuāli izgatavota tvertne ar divām vai vairākām kamerām cilvēka radīto notekūdeņu un fekālo nogulšņu nostādināšanai ar pārplūdi vidē pēc nostādināšanas);
  • notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi;
  • sausās tualetes.
Jebkurš no iepriekš minētajiem decentralizētas kanalizācijas sistēmas veidiem būs jāreģistrē pie pašvaldības pilnvarotā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja.
 
APSAIMNIEKOŠANAS KĀRTĪBA SEPTIĶIEM UN KRĀJTVERTNĒM
Saistošajos noteikumos tiks noteikts minimālais notekūdeņu vai nosēdumu izvešanas biežums.
Ja tiek lietots septiķis, tad tā izmantošana ir pieļaujama tikai vienlaikus ar speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu kopā ar filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts–grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai filtrācijas akām, niedru laukiem u. c.
Savukārt notekūdeņu krājtvertnei jābūt hermētiskai, un tā regulāri jāiztukšo.
Septiķu un krājtvertņu iztukšošanas biežums būs atkarīgs no ūdens patēriņa konkrētajā nekustamajā īpašumā, decentralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtas tilpuma.
Ja esošā decentralizētas kanalizācijas sistēma neatbilst vides prasībām, tad noteiktā termiņā būs jānodrošina atbilstība.
 
APSAIMNIEKOŠANAS KĀRTĪBA RŪPNIECISKI IZGATAVOTĀM IEKĀRTĀM
Savukārt rūpnieciski izgatavotu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu īpašniekiem ir izvirzītas stingrākas prasības. Šīm iekārtām reizi gadā (ja tehniskajā dokumentācijā nav noteikts citādi) paredzēts veikt tehnisko apkopi. To varēs darīt tikai komersants, kas specializējies šādu darbu izpildē. Ja iekārtas ekspluatācijas laikā tiks konstatēts avārijas stāvoklis, pēc avārijas seku novēršanas būs jāveic iekārtas ārpuskārtas apkope.

Ja īpašnieka rīcībā nebūs iekārtas ražotāja tehniskā dokumentācija, tad līdz 2020. gada 1. janvārim komersantam būs jāapseko decentralizētā kanalizācijas sistēma un jāizsniedz apliecinājums par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumi tās ekspluatācijai. Ja iekārtas tehniskais stāvoklis neatbildīs šo noteikumu un normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja nepieciešams, veiks sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai līdz 2021. gada 31. decembrim nodrošinātu tās atbilstību minētajiem normatīvajiem aktiem.
 
KAS VAR VEIKT DARBUS?
Notekūdeņus un nosēdumus no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām pašvaldības administratīvajā teritorijā varēs savākt un izvest asenizators, kas šā pakalpojuma sniegšanai ir reģistrējies vietējā pašvaldībā, atbilst saistošajos noteikumos noteiktajam prasību minimumam un ir noslēdzis ar centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai turētāju līgumu par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu. 

Katram asenizatora pakalpojuma saņēmējam vismaz divus gadus būs jāglabā pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un asenizatora rekvizīti.
 
KUR REĢISTRĒS?
Šī reģistra izveidošana un uzturēšana jānodrošina vietējām pašvaldībām vai pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem.
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks pats iesūtīs pašvaldībai reģistrācijai visu nepieciešamo informāciju. Reģistrācija datubāzē būs vienreizēja.
 
KONTROLE
Saistošajos noteikumos tiks noteikta arī kontroles un uzraudzības kārtība.
 
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA
Darba grupā piedalās pašvaldības speciālisti, pagastu pārvalžu vadītāji un SIA “Saldus komunālserviss” pārstāvis.
Par saistošo noteikumu izstrādes procesu kontaktpersona: Zane Štencele (e-pasts: ).
Visus jautājumus par asenizācijas pakalpojumiem un pieslēgšanos pilsētas centralizētajai kanalizācijas sistēmai, sazināties ar SIA "Saldus komunālserviss”, Tel.: 63807106.

Informāciju sagatavojusi:
Zane Štencele, Vides pārvaldības speciāliste
 
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Maijs 2020
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017