Pirmdiena,  29. maijs,  2023
 
Vārda dienas:   Maksis, Raivis, Raivo
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Apliecinājuma karte ielām un autoceļiem

Pakalpojuma īss apraksts Apliecinājuma karte ielām un autoceļiem būvvaldē jāiesniedz, ja tiek veikta ceļu un ielu atjaunošana, komersantu ceļu atjaunošana vai nojaukšana
Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Apliecinājuma karti ielām un autoceļiem (ar pielikumiem) iesniedz Saldus novada būvvaldē pašvaldības administratīvajās ēkas Striķu ielā 3, Saldū, 1.stāvā
korespondence
papīra formātā
Rakstisku apliecinājuma karti ielām un autoceļiem nosūta pa pastu – Saldus novada būvvaldei, Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
elektroniskais pasts Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto apliecinājuma karti ielām un autoceļiem iesūta e-pasta adresē
Būvvalde vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
tālrunis 63807264
e-pakalpojums Apliecinājuma kartes ielām un autoceļiem iesniegšanai var izmantot interneta vietnes www.bis.gov.lv elektronisko pakalpojumu  "E-pakalpojumi. Būvniecība.Būvniecības iecere".
Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Doc Bv Nr.49
DocIesniegums par atzīmes veikšanuBv Nr.6 (pirms būvdarbu uzsākšanas)
Doc Bv Nr 50 (iesniedz pēc būvdarbu pabeigšanas) pievienojot:
1. būvdarbu žurnālu, nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus
2. iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumus
3. darbu izpildes aktu kopijas
4. izpildmērījuma plāns, ja ceļš un iela ir nojaukta
5. ja vienlaikus ar ceļa un ielas atjaunošanu vai nojaukšanu tika veikta inženiertīklu atjaunošana, ierīkošana, pārbūve vai nojaukšana, būvvaldē papildus iesniedz arī to institūciju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai, kuras ir izdevušas tehniskos noteikumus
6.autoruzraudzības žurnālu
 Papildus:
Fiziskām personām: pase; – notariāli apstiprināta pilnvara;
Juridiskām personām: – dokuments par paraksta tiesībām; – pilnvara pārstāvēt juridisko personu.
 Kvīts par nodevas apmaksu
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Iesniegumu likums
2. Informācijas atklātības likums
3. Dokumentu juridiskā spēka likums
4. Elektronisko dokumentu likums
5. Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" 
6. Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumi Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām"
7. Būvniecības likums 12., 14.panti
8. 14.10.2014. MK noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 63.3,74., 79.,89.,189.,190.,191., 192.,197., 208.,248..punkti
Pakalpojuma maksa Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.43 „Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai”10.punktu par apliecinājuma kartes  inženierbūvēm akceptēšanu maksājama nodeva – 28 euro.
Norēķinu veids Norēķini ar skaidru naudu nav iespējami
Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem Saldus novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
NM maksātāja kods: LV90009114646
Norēķinu konts: LV42UNLA0050014277525
Norēķinu rekvizīti: SEB banka AS UNLALV2X
Atbildīgais speciālists Ilze DAMBE, Būvvaldes vecākā lietvede, , 63807264
 
Pakalpojuma saņemšanas veids Atbilstoši iesnieguma veidlapā  norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
klātienē Striķu ielā 3, Saldū, Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
korespondence norādītajā pasta adresē
elektroniskais pasts Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Pamatojoties uz Būvniecības likuma 12.panta ceturtās daļas 2.punktu Saldus novada būvvalde apliecinājuma karti izskata 14 (četrpadsmit)   dienu laikā pēc tās reģistrācijas Būvvaldē un izdara apliecinājuma kartē atzīmi par būvniecības ieceres akceptēšanu.
Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 79., 208.punktiem pēc būvvaldes atzīmes izdarīšanas apliecinājuma kartē būvniecības ierosinātājs iesniedz būvvaldē būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus. Ja paredzēta ceļu un ielu atjaunošana, un komersantu ceļa atjaunošana vai nojaukšana, ieceres realizācijas termiņš ir divi gadi, kas skaitāms no dienas, kad pieņemts lēmums par būvniecības ieceres akceptu. Ja minētajā termiņā būvdarbi nav uzsākti, apliecinājuma karte ir jāsaņem no jauna.
 
Pirms būvdarbu uzsākšanas, iesniegt Saldus novada būvvaldē būvdarbu uzsākšanas nosacījumos norādītos dokumentus un aizpildīt Saldus novada būvvaldes sagatavoto veidlapas paraugu „Iesniegums par atzīmes veikšanu”Bv Nr.6.
Saskaņā ar Būvniecības likuma 12.panta piekto daļu atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi apliecinājuma kartē būvvalde izdara piecu darba dienu laikā no dienas, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi.
Būvniecības ieceres noraidījuma gadījumā Būvvalde sniedz rakstisku atteikumu, kurš tiek nosūtīts ierakstītā vēstulē pēc noteiktā 14(četrpadsmit) dienu termiņa.
Apliecinājuma karti var saņemt Saldus novada būvvaldes telpās, Striķu ielā 3, Saldū pēc 14(četrpadsmit) dienām, uzrādot apliecinošu dokumentu par nodevas nomaksu.
Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 89.,190.,191.punktiem pēc ceļa un ielas atjaunošanas vai nojaukšanas būvdarbu pabeigšanas pasūtītājam jāinformē būvvaldi par būvdarbu pabeigšanu, iesniedzot aizpildītu apliecinājuma kartes II daļu un izpildmērījuma plānu, ja ceļš un iela ir nojaukta. Ja vienlaikus ar ceļa un ielas atjaunošanu vai nojaukšanu tika veikta inženiertīklu atjaunošana, ierīkošana, pārbūve vai nojaukšana, būvvaldē papildus ir jāiesniedz arī to institūciju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai, kuras ir izdevušas tehniskos noteikumus.  Apliecinājuma kartē ir jānorāda ar pasūtītāju saskaņots termiņš, kurā pasūtītājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc ceļa un ielas atjaunošanas vai nojaukšanas būvdarbu nodošanas. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš pēc būvvaldes atzīmes veikšanas apliecinājuma kartē ir divi gadi.
Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 192., 248.punktiem būvvalde piecu darbdienu laikā pēc noteikto dokumentu saņemšanas veic būvobjekta apsekošanu un pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, un par to izdara atzīmi apliecinājuma kartē. Ja ceļš un iela ir nojaukta, būvvaldei ir jāizsniedz izziņu par būves neesību trijos oriģinālos eksemplāros un to paraksta.
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Maijs 2023
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017