Otrdiena,  29. novembris,  2022
 
Vārda dienas:   Ignats, Virgīnija
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai

Pakalpojuma īss apraksts Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai iesniedz būvvaldē, ja realizēta otrās vai trešās grupas inženierbūves būvniecība, pārbūve, novietošana, nojaukšana vai atjaunošana
Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai (ar pielikumiem) iesniedz Saldus novada būvvaldē pašvaldības administratīvajās ēkas Striķu ielā 3, Saldū, 1.stāvā
korespondence
papīra formātā
Rakstisku Apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai nosūta pa pastu – Saldus novada būvvaldei, Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
tālrunis 63807264
e-pakalpojums Apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai iesniegšanai var izmantot interneta vietnes www.bis.gov.lv elektronisko pakalpojumu  "E-pakalpojumi. Būvniecība.Būvniecības iecere".
Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Lejupielādēt veidlapu Doc Bv Nr.36 pievienojot pielikumā:
1.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  atzinums par inženierbūves atbilstību ugunsdrošības prasībām trešās grupas inženierbūvēm;
2.Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums, ja tas noteikts nekustamā valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa pārveidošanas atļaujā;
3.Veselības inspekcijas atzinums, ja nododamajai inženierbūvei normatīvajos aktos ir noteiktas obligātās higiēnas prasības;
4.institūciju atzinumi, kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus;
5.būvprojekta izmainītās daļas, kuras būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajos būvnoteikumos noteikto;
6.inženierbūves novietojuma izpildmērījuma plāns reģistrēts SIA MDC;
7.aktuālu kadastrālās uzmērīšanas lieta, ja attiecīgā inženierbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek kadastrāli uzmērīta;
8.būvdarbu žurnāls un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas akti;
9.būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokoli un pieņemšanas akti, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību;
10.iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija;
11.autoruzraudzības žurnāls, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
12.būvprojekta izstrādātāja atzinums par inženierbūves atbilstību būvprojektam, ja nav veikta autoruzraudzība;
13.būvuzrauga pārskats par būvuzraudzības plāna izpildi, ja būvdarbu laikā ir veikta būvuzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Papildus nosacījumi:
Fiziskām personām: pase; – notariāli apstiprināta pilnvara;
Juridiskām personām: – dokuments par paraksta tiesībām; – pilnvara pārstāvēt juridisko personu.
 Kvīts par nodevas apmaksu
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Iesniegumu likums
2. Informācijas atklātības likums
3. Dokumentu juridiskā spēka likums
4. Elektronisko dokumentu likums
5. Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" 
6. Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumi Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām"
7. 16.09.2014.MK noteikumu Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” 140.punkts
Pakalpojuma maksa Saskaņā ar Saldus novada domes 2015.gada 27.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.8 6.§) apstiprinātoPar Saldus novada pašvaldības būvvaldes maksas pakalpojumiem”1.pielikuma 1.1.,1.2.,1.3.punktiem par akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā noformēšanu par vienu būvi maksājama nodeva – 56.00 (euro)par katru nākamo būvi – 7.00 (euro) (bez PVN). Par atkārtotu dokumentu izskatīšanu maksājama papildus nodeva – 43.00 (euro) (bez PVN) par objektu.
Norēķinu veids Norēķini ar skaidru naudu (nav iespējami)
Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem Saldus novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
NM maksātāja kods: LV90009114646
Norēķinu konts: LV42UNLA0050014277525
Norēķinu rekvizīti: SEB banka AS UNLALV2X
Atbildīgais speciālists Ilze DAMBE, Būvvaldes vecākā lietvede, , 63807264
 
Pakalpojuma saņemšanas veids Atbilstoši iesnieguma veidlapā  norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
klātienē Striķu ielā 3, Saldū, Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
korespondence norādītajā pasta adresē
elektroniskais pasts Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Saskaņā ar 16.09.2014.MK noteikumu Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” 140.punktu būvvalde 14 dienu laikā pēc apliecinājuma par inženierbūves gatavību ekspluatācijai saņemšanas, saskaņojot ar pasūtītāju inženierbūves uzrādīšanas termiņu, ar aktu pieņem inženierbūvi ekspluatācijā  vai pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm.
             Aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā varēs saņemt pēc uzaicinājuma Saldus novada būvvaldē Striķu ielā 3, Saldū, tikai pēc apliecinoša dokumenta par nodevas nomaksu uzrādīšanas.
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Novembris 2022
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017