Otrdiena,  29. novembris,  2022
 
Vārda dienas:   Ignats, Virgīnija
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai

Pakalpojuma īss apraksts Apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai iesniedz būvvaldē, ja realizēta pirmās grupas ēkas vai tās daļas pārbūve, pārsniedzot vispārīgajos būvnoteikumos noteiktos apjoma rādītājus I grupai, un / vai mainot lietošanas veidu no dzīvojamās ēkas uz nedzīvojamo vai otrādi, I, II vai III grupas ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves, II vai III grupas ēkas jaunu būvniecība, II vai III grupas ēkas novietošana, II vai III grupas ēkas vai tās daļas restaurācija vai atjaunošana, II vai III grupas ēkas vai tās daļas pārbūve, II vai III grupas ēkas nojaukšana (izņemot II grupas ēkas nojaukšanu, ja tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti, ko apliecina attiecīgā inženiertīklu īpašnieka atzinums
Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai (ar pielikumiem) iesniedz Saldus novada būvvaldē pašvaldības administratīvajās ēkas Striķu ielā 3, Saldū, 1.stāvā
korespondence
papīra formātā
Rakstisku Apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai nosūta pa pastu – Saldus novada būvvaldei, Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
tālrunis 63807264
e-pakalpojums Apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai iesniegšanai var izmantot interneta vietnes www.bis.gov.lv elektronisko pakalpojumu  "E-pakalpojumi. Būvniecība.Būvniecības iecere".
Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Lejupielādēt veidlapu Doc Bv Nr.15 pievienojot pielikumā:
1. ēkas vai tās daļas, ārējo inženiertīklu, citu vienlaikus izbūvētu būvju horizontālās un vertikālās novietnes izpildmērījumi;
2. ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta;
3. būvprojekta izmainītās daļas, kuras būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajos būvnoteikumos noteikto;
4. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinums – par atbilstību ugunsdrošības prasībām;
5. Veselības inspekcijas atzinums – par atbilstību higiēnas prasībām, ja nododamajai ēkai vai tās daļai normatīvajos aktos ir izvirzītas obligātās higiēnas prasības;
6. institūciju atzinumi kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus;
7. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums ir nepieciešams, ja tas noteikts nekustamā valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa pārveidošanas atļaujā;
8. būvdarbu žurnāls un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas akti;
9. būvuzrauga pārskats par būvuzraudzības plāna izpildi;
10. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokoli un pieņemšanas akti, kā arī atbilstības apliecinājumi, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību;
11. iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija;
12. autoruzraudzības žurnāls, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība;
13. būvprojekta izstrādātāja atzinums par ēkas vai tās daļas (izņemot palīgēkas) atbilstību būvprojektam, ja nav veikta autoruzraudzība;
14. ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā;
15.otrās grupas dzīvojamai mājai - elektroinstalācijas pārbaudes dokumentācija un akts par dūmkanālu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli.
 Papildus nosacījumi:
Fiziskām personām: pase; – notariāli apstiprināta pilnvara;
Juridiskām personām: – dokuments par paraksta tiesībām; – pilnvara pārstāvēt juridisko personu.
 Kvīts par nodevas apmaksu
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Iesniegumu likums
2. Informācijas atklātības likums
3. Dokumentu juridiskā spēka likums
4. Elektronisko dokumentu likums
5. Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" 
6. Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumi Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām"
7. 02.09.2014. MK noteikumu Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 167.,168.,170.punkti
Pakalpojuma maksa Saskaņā ar Saldus novada domes 2015.gada 27.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.8 6.§) apstiprinātoPar Saldus novada pašvaldības būvvaldes maksas pakalpojumiem”1.pielikuma 1.1.,1.2.,1.3.punktiem par akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā noformēšanu otrās grupas dzīvojamām mājām un to palīgēkām par vienu ēku maksājama nodeva 28,00(euro) (bez PVN), pārējos gadījumos – 56.00 (euro)par katru nākamo ēku – 7.00 (euro) (bez PVN). Par atkārtotu dokumentu izskatīšanu maksājama papildus nodeva – 43.00 (euro) (bez PVN) par objektu.
Norēķinu veids Norēķini ar skaidru naudu (nav iespējami)
Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem Saldus novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
NM maksātāja kods: LV90009114646
Norēķinu konts: LV42UNLA0050014277525
Norēķinu rekvizīti: SEB banka AS UNLALV2X
Atbildīgais speciālists Ilze DAMBE, Būvvaldes vecākā lietvede, , 63807264
 
Pakalpojuma saņemšanas veids Atbilstoši iesnieguma veidlapā  norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
klātienē Striķu ielā 3, Saldū, Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
korespondence norādītajā pasta adresē
elektroniskais pasts Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Saskaņā ar 02.09.2014. MK noteikumu Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" 171.punktu, būvvalde pēc visu noteikto dokumentu saņemšanas, saskaņojot ar pasūtītāju, nosaka ēkas vai tās daļas pieņemšanas termiņu, kas nav ilgāks par 14 dienām no dokumentu iesniegšanas dienas būvvaldē.
             Aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā var saņemt pēc uzaicinājuma Saldus novada būvvaldē Striķu ielā 3, Saldū, un tikai pēc apliecinoša dokumenta par nodevas nomaksu uzrādīšanas.
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Novembris 2022
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017