Ceturtdiena,  8. decembris,  2022
 
Vārda dienas:   Gunārs, Gunis, Vladimirs
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 
 
Pakalpojuma nosaukums Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošu dzīvokli
 
Pakalpojuma īss apraksts Palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā neatliekami var saņemt:
- personas, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā;
- personas, kuras īrē dzīvojamo telpu denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un ir to lietojušas līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, bet dzīvojamās mājas tehniskais stāvoklis apdraud tajā mītošo personu dzīvību.
 
Palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmām kārtām var saņemt:
 • maznodrošinātas personas, kuras ar tiesas spriedumu tiek izliktas no īrētās dzīvojamās platības (sasniegušas pensijas vecumu, vai personas ar invaliditāti, personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns);
 • maznodrošinātas personas, kuras ar tiesas spriedumu tiek izliktas no tām piederoša dzīvokļa (sasniegušas pensijas vecumu, vai personas ar invaliditāti, personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns);
 • bez vecāku gādības palikuši bērni (līdz 24gadu vecuma sasniegšanai);
 • repatrianti;
 • politiski represētas personas (ar tiesas spriedumu tiek izliktas no īrēta vai īpašumā esoša dzīvokļa vai ir maznodrošinātas);
 • maznodrošinātas personas pēc soda izciešanas (iesniegums ir jāiesniedz sešu mēnešu laikā pēc atbrīvošanas).
 
Palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā var saņemt:
-personas, kuras pašvaldībā (pašvaldības iestādēs vai kapitālsabiedrībās) ir nepieciešamas kā kvalificēti speciālisti.
 
Personu reģistrācija Saldus novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistros un dzīvokļa izīrēšana notiek uz personas iesnieguma un Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijas lēmuma pamata. Dzīvokļa īres līguma maksimālais termiņš ir 3 gadi.
Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū, Saldus novadā, vai Saldus novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.
korespondence
papīra formātā
Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801.
elektroniskais pasts Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē .
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
tālrunis 62304365, 63807280
e-pakalpojums Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "E-iesniegums iestādei".
www.saldus.lv Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu Saldus novada dome mājokļu un sociālo jautājumu komisijai, atbildi saņemot e-pastā.
Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Reģistrēšana palīdzības reģistrā, dzīvokļa/sociālā dzīvokļa izīrēšana, maiņa 
 
 
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
2. Saldus novada domes 2017.gada 28.decembra saistošie noteikumi Nr.18 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Saldus novadā”
 
Pakalpojuma maksa Bezmaksas pakalpojums
 
Atbildīgais speciālists Elīna Vilmane-Meženiece, juriste, , 62304365
Pakalpojuma saņemšanas veids Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
klātienē Striķu ielā 3, Saldū, Saldus novadā, vai Saldus novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Korespondence
 
norādītajā pasta adresē
elektroniskais pasts Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Lēmumu par personas reģistrēšanu Saldus novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistros un dzīvokļa izīrēšanu pieņem Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijas sēdē. Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijas lēmuma izraksts tiek sagatavots  5 darba dienu laikā  pēc komisijas sēdes.
 
 
 

Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijai
 
_____________________________________
                                                                                                  (vārds, uzvārds)
                                                                                                  
_____________________________________
                                                                  (personas kods)
                                                                                                    
_____________________________________
                                                                                         (pasta adrese, e-pasta adrese)
 
_____________________________________
                                                                                            (telefona Nr.)
 
 
IESNIEGUMS
Saldū
_______________________
                /datums /
 
Lūdzu reģistrēt mani pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā:
 - Nr.1 “Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšana”
 - Nr.2 “Īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu dzīvojamo telpu”
 - Nr. 3 “Sociālo dzīvokļu izīrēšana”
 - Nr. 4 “Palīdzība kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”
 
Lūdzu izīrēt man Saldus novada pašvaldībai piederošu dzīvokli/sociālo dzīvokli:
 
 - labiekārtotu      ________________________ , vēlams ________________________
                                             (norādīt vēlamo istabu skaits)                                                (norādīt vēlamo stāvu)
 - daļēji labiekārtotu      _______________________ , vēlams ____________________
                                                            (norādīt vēlamo istabu skaits)                                                (norādīt vēlamo stāvu)
 - bez ērtībām      __________________________ , vēlams ______________________
                                                 (norādīt vēlamo istabu skaits)                                                (norādīt vēlamo stāvu)
 - cita veida      ________________________________________________________ ,             
                          
vēlams _______________________________________________________________ .
                                                                         (norādīt vēlamo dzīves vietu)
 
Ģimenē esam ________________________ , no tiem nepilngadīgi bērni un/vai pensijas
                                             (norādīt ģimenes locekļu skaitu)                                                
 
vecuma locekļi un/vai ģimenē ir personas ar invaliditāti.
 
Strādāju algotu darbu / nestrādāju algotu darbu vai esmu pašnodarbināta persona/komersants,
 
vai esmu ___________________________________________ īpašnieks/līdzīpašnieks.
                                                (zemnieku saimniecības/komercsabiedrības)
 
Mani (ģimenes) ienākumi mēnesī _____________________________________ euro.                                                                                                                                                              
                                                                                            (cipars)
Sniedzu šādu papildus informāciju:
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Pielikumā pievienoju:
1._____________________________________________________________________2._____________________________________________________________________3._____________________________________________________________________4._____________________________________________________________________ 5.___________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Atbildi vēlos saņemt:
 - rakstveida formā iesniegumā norādītajā adresē
 - klātienē Striķu ielā 3, Saldū             - klātienē Avotu ielā 12, Saldū
 - elektroniski (bez droša elektroniskā paraksta) iesniegumā norādītajā elektroniskā pasta adresē
 
 
 
Apliecinu, ka piekrītu personas datu apstrādei.
 
                             __________________  ______________________
                                                                                       /paraksts/                                        / paraksta atšifrējums/
 

 
Pakalpojuma nosaukums Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošu dzīvokli
 
Pakalpojuma īss apraksts Palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā neatliekami var saņemt:
- personas, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā;
- personas, kuras īrē dzīvojamo telpu denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un ir to lietojušas līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, bet dzīvojamās mājas tehniskais stāvoklis apdraud tajā mītošo personu dzīvību.
 
Palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmām kārtām var saņemt:
 • maznodrošinātas personas, kuras ar tiesas spriedumu tiek izliktas no īrētās dzīvojamās platības (sasniegušas pensijas vecumu, vai personas ar invaliditāti, personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns);
 • maznodrošinātas personas, kuras ar tiesas spriedumu tiek izliktas no tām piederoša dzīvokļa (sasniegušas pensijas vecumu, vai personas ar invaliditāti, personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns);
 • bez vecāku gādības palikuši bērni (līdz 24gadu vecuma sasniegšanai);
 • repatrianti;
 • politiski represētas personas (ar tiesas spriedumu tiek izliktas no īrēta vai īpašumā esoša dzīvokļa vai ir maznodrošinātas);
 • maznodrošinātas personas pēc soda izciešanas (iesniegums ir jāiesniedz sešu mēnešu laikā pēc atbrīvošanas).
 
Palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā var saņemt:
-personas, kuras pašvaldībā (pašvaldības iestādēs vai kapitālsabiedrībās) ir nepieciešamas kā kvalificēti speciālisti.
 
Personu reģistrācija Saldus novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistros un dzīvokļa izīrēšana notiek uz personas iesnieguma un Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijas lēmuma pamata. Dzīvokļa īres līguma maksimālais termiņš ir 3 gadi.
Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajā ēkā Striķu ielā 3, Saldū, Saldus novadā, vai Saldus novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.
korespondence
papīra formātā
Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801.
elektroniskais pasts Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē .
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
tālrunis 62304365, 63807280
e-pakalpojums Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "E-iesniegums iestādei".
www.saldus.lv Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu Saldus novada dome mājokļu un sociālo jautājumu komisijai, atbildi saņemot e-pastā.
Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Reģistrēšana palīdzības reģistrā, dzīvokļa/sociālā dzīvokļa izīrēšana, maiņa
 
 
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
2. Saldus novada domes 2017.gada 28.decembra saistošie noteikumi Nr.18 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Saldus novadā”
 
Pakalpojuma maksa Bezmaksas pakalpojums
 
Atbildīgais speciālists Elīna Vilmane-Meženiece, juriste, , 62304365
Pakalpojuma saņemšanas veids Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
klātienē Striķu ielā 3, Saldū, Saldus novadā, vai Saldus novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Korespondence
 
norādītajā pasta adresē
elektroniskais pasts Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Lēmumu par personas reģistrēšanu Saldus novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistros un dzīvokļa izīrēšanu pieņem Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijas sēdē. Saldus novada domes mājokļu un sociālo jautājumu komisijas lēmuma izraksts tiek sagatavots  5 darba dienu laikā  pēc komisijas sēdes.
 

 
 
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
 • |
 • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Decembris 2022
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
 • |
 • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017