Ceturtdiena,  8. decembris,  2022
 
Vārda dienas:   Gunārs, Gunis, Vladimirs
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšana

Pakalpojuma īss apraksts 2014. gada 1.novembrī stājās spēkā grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas ieviesa būtiskus ierobežojumus lauksaimniecības zemes iegūšanai personu īpašumā.
Likumā tiek noteikts, ka viena fiziska vai juridiska persona var iegūt īpašumā līdz 2000 ha lauksaimniecības zemes, savukārt Latvijas Republikas biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētās biedrības un nodibinājumi – ne vairāk par 5 ha.
Likumā izvirzīti arī papildus nosacījumi lauksaimniecības zemes iegūšanai, kas tiks pārbaudīti, personai iegādājoties lauksaimniecības zemi īpašumā.
Fiziskā vai juridiskā persona, kura vēlas iegūt lauksaimniecībā izmantojamo zemi īpašumā, iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kurā norāda visu iesnieguma formā prasīto informāciju.
Iesniegumam jāpievieno:
1) darījuma akts par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā,
2) notariāli apliecinātu izglītības dokumenta kopiju vai izglītības dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu,
3) nerezidents (fiziska vai juridiska persona) – dokumentu par nodokļu samaksu valstī, kurā tai ir pastāvīgā dzīvesvieta vai kurā tas ir reģistrēts,
4) biedrības un nodibinājumi – apliecinātu izrakstu no statūtiem par darbības mērķi.
5) nomas līgums (ja tāds ir noslēgts un nav iesniegts pašvaldībā).
Lauksaimniecības zemes nomniekam ir pirmpirkuma tiesības, ja zemes nomas līgums ir reģistrēts pašvaldībā, ja līgums nav reģistrēts pašvaldībā un pirmpirkuma tiesības neizmanto kopīpašnieks, tad pirmpirkuma tiesības ir Latvijas zemes fonda pārvaldītājam.
Likums nosaka, ka lauksaimniecības zemes pircējam/ieguvējam ir jāatbilst sekojošām prasībām:
Fiziskai personai:  
1) jābūt reģistrētai Latvijā kā saimnieciskās darbības veicējam;
2) vismaz pēdējo triju gadu laikā jāsaņem vienoti platību maksājumi vai tiešie maksājumi, vai ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas ne mazāk kā pēdējos trīs gadus jāveido vismaz trešo daļu no tās kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem, vai jābūt ieguvušai lauksaimniecisko izglītību.
3) rakstveidā ir jāapliecina, ka persona uzsāks zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā viena vai triju gadu laikā no īpašuma iegādes;
4) nevar būt nodokļu parādi (ne VID, ne NIN nodoklis).
 
Juridiskai personai:          
  1. vismaz pēdējo triju gadu laikā jāsaņem vienoti platību maksājumi vai tiešie maksājumi, vai tās ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas ne mazāk kā pēdējos trīs gadus jāveido vismaz trešo daļu no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem;
 
2)       vismaz vienam īpašniekam vai pastāvīgajam darbiniekam ir jābūt profesionālai izglītībai juridiskās personas darbības jomā, vai vismaz viena īpašnieka ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas ne mazāk kā pēdējos trīs gadus jāveido vismaz vienu trešdaļu no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem.
3) jāapliecina, ka patiesie labuma guvēji ir Latvijas Republikas pilsoņi vai citu ES dalībvalstu pilsoņi, vai arī Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi,
4) rakstveidā ir jāapliecina, ka persona uzsāks zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā viena vai triju gadu laikā no iegādes,
 
5) nevar būt nodokļu parādi  (ne VID, ne NIN nodoklis).
 
Prasības netiek attiecinātas uz lauksaimniecības zemes ieguvējiem:
1) kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā lauksaimniecības zemes platība darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma kopā nepārsniedz 10 hektārus fiziskajām un 5 hektārus juridiskajām personām. Tas nozīmē, ka ģimene savas piemājas saimniecības vajadzībām varēs iegādāties līdz 10 hektārus zemes un tās īpašniekam nebūs nepieciešama nedz atbilstoša lauksaimnieciskā izglītība, nedz jāapliecina, ka zeme tiks izmantota lauksaimnieciskajā darbībā, nedz arī jāatbilst pārējām prasībām,
2) maksātnespējas procesā vai mantošanas ceļā iegūstamai lauksaimniecības zemei,
3) lauksaimniecības zemei, kuru persona iegūst īpašumā saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu,
4) darījumiem ar lauksaimniecības zemi starp laulātajiem, pirmās un otrās pakāpes radiniekiem,
5) zemes kopīpašniekam, ja tas izmanto pirmpirkuma tiesības.
Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Rakstisku iesniegumu (veidlapa) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajās ēkās Striķu ielā 3, Saldū (lobijā) vai Avotu ielā 12, Saldū (3.stavā 301.kab.).
korespondence
papīra formātā
Rakstisku iesniegumu (veidlapa) nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
elektroniskais pasts Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu (veidlapa) iesūta e-pasta adresē
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
tālrunis 63807280, 63807281
e-pakalpojums Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "E-iesniegums iestādei".
 
Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Iesniegums fiziskajai personai
Lejupielādēt veidlapu
Iesniegums juridiskajai personai
Lejupielādēt veidlapu
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
  1. Likums “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”.
  2. Ministru kabineta noteikumi Nr. 748 “Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi”.
Pakalpojuma maksa Bezmaksas pakalpojums
 
Atbildīgais speciālists Everita LUKŠEVICA, jurista palīgs, , tālr. 63807281
 
Pakalpojuma saņemšanas veids Atbilstoši iesniegumā (veidlapā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
klātienē Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
korespondence norādītajā pasta adresē
elektroniskais pasts Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Darījuma tiesiskumu ar lauksaimniecības zemēm uzrauga Saldus novada domes lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisija. Komisija mēneša laikā no iesnieguma, darījuma akta un citu iesniegumam pievienojamo dokumentu saņemšanas dienas pieņem lēmumu. Komisijas sēdes notiek katra mēneša pēdējā pirmdienā.
 
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Decembris 2022
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017