Ceturtdiena,  8. decembris,  2022
 
Vārda dienas:   Gunārs, Gunis, Vladimirs
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Nosacījumu izsniegšana zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienības sadalīšanai, robežu pārkārtošanai

Pakalpojuma īss apraksts Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem:
- zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai;
- starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas.
  Fiziskas un juridiskas personas Nekustamo īpašumu var sadalīt, ja īpašums ir reģistrēts Zemesgrāmatā, un tiek sadalīta viena vai vairākas zeme vienības, vai veikta zemes robežu pārkārtošana.
  Ja zemes vienība un zemes īpašniekam piederošās būves Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un Zemesgrāmatā ir reģistrētas kā vienots nekustamais īpašums, tad, dalot nekustamo īpašumu, būve kā patstāvīgs nekustamais īpašums nav atdalāma no zemes vienības, uz kuras tā atrodas.
  Valsts un pašvaldība var ierosināt arī tādu īpašumu sadalīšanu, kas nav reģistrēts zemesgrāmatā, un kas tai piekrīt vai pieder saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās.   
  Zemes vienības sadalei jāatbilst Saldus novada teritorijas plānojumā 2013.-2025.gadam un izdotajos saistošajos noteikumos Nr.14 “Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” noteiktajām prasībām.
  Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta ceturto daļu, nosaukumi un adreses novada teritoriālajā iedalījumā — novada pilsētā vai novada pagastā — nedrīkst atkārtoties.
Pakalpojumu var pieprasīt Nekustamā īpašuma īpašnieks vai pilnvarotā persona, kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata. Valsts institūcija vai vietējā pašvaldība par zemi, kas tai piekrīt vai pieder saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”;
Iesniedzamie dokumenti Zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns, kurā attēlots zemes vienības sadalījums, pilnvarotai personai - notariāli sastādīta pilnvara (uzrādot dokumenta oriģinālu).
Ja sadalāmais nekustamais īpašums apgrūtināts ar kredītsaistībām, iesniegumam jāpievieno kredītiestādes atļauja īpašumu sadalīt.
Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Rakstisku iesniegumu ar pielikumiem iesniedz Saldus novada būvvaldē, 7.kab., Striķu ielā 3, Saldū.
Pirmdienās: 08:00-12:00 un 13:00-18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00-12:00 un 13:00-17:00
Piektdienās: 08:00-12:00 un 13:00-16:00
korespondence
papīra formātā
Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
elektroniskais pasts Ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu) parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē  
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu
tālrunis 63807264, 63807273
e-pakalpojums Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "E-iesniegums iestādei".
Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Lejupielādēt veidlapu Z03
 
* iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Iesniegumu likums
2. Informācijas atklātības likums
3. Dokumentu juridiskā spēka likums
4. Elektronisko dokumentu likums
5. Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" 
6. Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumi Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām"
7. Administratīvā procesa likums (64.pants)
8. Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumi Nr.50  "Vietvārdu informācijas noteikumi" 
9. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
10. Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumi Nr.698 "Adresācijas noteikumi" 
11. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums
12. Zemes ierīcības likums
13. Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumi Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi
14. Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumi Nr.263  "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi." 
15. Saldus novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam un izdotie saistošie noteikumi Nr.14 „Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”
Pakalpojuma maksa 36.30 euro – ja zemes vienību sadala līdz 3 zemes vienībām
54.45 euro – ja zemes vienību sadala vairāk kā 3 zemes vienībās. 
Norēķinu veids Samaksa par pakalpojumu veicama saskaņā ar izsniegto rēķinu, veicot bezskaidras naudas norēķinu jebkurā kredītiestādē pirms pieņemtā lēmuma saņemšanas.
Atbildīgais speciālists Daiga GUDRIĶE, Saldus novada būvvaldes galvenā zemes ierīkotāja, , 63807273
Daiga DAGA, Saldus novada būvvaldes zemes ierīkotāja, , 63807273
Pakalpojuma saņemšanas veids Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
klātienē Saldus novada būvvaldē, Striķu ielā 3, Saldū,
Pirmdienās: 08:00-12:00 un 13:00-18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00-12:00 un 13:00-17:00
Piektdienās: 08:00-12:00 un 13:00-16:00
korespondence norādītajā pasta adresē
elektroniskais pasts Lēmumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu) saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš 30 dienas,
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Decembris 2022
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017