Svētdiena,  4. jūnijs,  2023
 
Vārda dienas:   Elfrīda, Sindija, Sintija
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana

Pakalpojuma īss apraksts Koku ciršana pieļaujama, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai un īpašumam, satiksmes drošībai, būvēm vai komunikācijām, pamatojoties uz būveksperta slēdzienu, apstādījumu uzturēšanas (kopšanas) vai rekonstrukcijas nolūkos, kā arī saistībā ar plānoto būvniecību.
Atļauja nav nepieciešama, ja cērt augļu kokus, kā arī nelielus pašizsējas kokus, kuru  celma caurmērs mazāks par 20 cm.
Patvaļīga koku ciršana nav pieļaujama.
Iesniegumu adresē Saldus novada pašvaldībai vai attiecīgai Saldus novada pagasta pārvaldei, kas to novirza izskatīšanai  Saldus novada pašvaldības izveidotai ekspertu darba grupai (turpmāk ­– Komisijai), kura iesniegumu izvērtē, iepazīstoties ar situāciju dabā. Lēmums tiek pieņemts atbilstoši MK 02.05.2012. noteikumos Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža“’ noteiktajam.
Ja koku ciršana nepieciešama būvniecības ieceres īstenošanai, tad jautājumus risina projektēšanas gaitā, atbilstoši MK  02.05.2012. noteikumu Nr. 309 ‘’Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”’ 7. punktā noteiktajam.
Pamatojoties uz MK 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 “’Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”’ 20. punktu, pilsētas un ciema teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam, izņemot gadījumu, ja vietējā pašvaldība koku ciršanu atzinusi par neatliekamu, avārijas situācijas novēršanai, un kur saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām, meliorāciju, autoceļiem un dzelzceļiem koku audzēšana ir aizliegta, kā arī Aizsargjoslu likuma 61. pantā minētos kokus.
    Aizsargājama koka nociršanai, koku ciršanai aizsargājamos dendroloģiskos stādījumos un aizsargājamo aleju teritorijās, kā arī īpaši aizsargājamas augu sugas nociršanai nepieciešama Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja, kas izsniegta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un sugu un biotopu aizsardzību (MK 16.03.2010. noteikumi Nr. 264 “’Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”’.
Koku ciršanas ierobežojumi aizsargjoslās tiek noteikti atbilstoši Aizsargjoslu likumā noteiktajam.
Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Rakstisku iesniegumu (nepieciešamības gadījumā ar pielikumiem) iesniedz lietvežiem pašvaldības administratīvajās ēkās Striķu ielā 3, Saldū (lobijā) vai Avotu ielā 12, Saldū (3.stavā 301.kab.), kā arī attiecīgajā pagasta pārvaldē.
korespondence
papīra formātā
Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801, vai attiecīgajā pagasta pārvaldē
elektroniskais pasts Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
tālrunis 63807280, 63807900
e-pakalpojums Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "E-iesniegums iestādei".
www.saldus.lv Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”, iespēja uzdot jautājumu jebkuram pašvaldības pārstāvim, atbildi saņemot e-pastā.
Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Lejupielādēt veidlapu
 
 
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti Meža likums.
Būvniecības likums.
Aizsargjoslu likums.
MK 02.05.2012. noteikumi Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža".
Saldus novada teritoriālais  plānojums  2013. – 2025. gadam un vides pārskata apstiprināšana un saistošo noteikumu izdošana.
 
Pakalpojuma maksa Bezmaksas pakalpojums
 
Atbildīgais speciālists Inese VILCĀNE, labiekārtošanas speciāliste, 63807441,
Atbilstošas pagasta pārvaldes vadītājs
Pakalpojuma saņemšanas veids Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
klātienē Striķu ielā 3, Saldū, vai Avotu ielā 12, Saldū
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
Pagastu pārvaldēs (tādos pašos darba lakos)
korespondence norādītajā pasta adresē
elektroniskais pasts Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš 20 darba dienu laikā, ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi (piemēram, Komisijas ieteikums, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums, Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums);
10 darba dienu laikā pārējos gadījumos.
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Jūnijs 2023
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017