Svētdiena,  4. jūnijs,  2023
 
Vārda dienas:   Elfrīda, Sindija, Sintija
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanas atļaujas izsniegšana

Pakalpojuma īss apraksts Reklāmas izvietošanas atļauja ir jāsaņem, ja vēlas visā Saldus novada administratīvajā teritorijā neatkarīgi no zemesgabala, ēkas vai cita objekta piederības izvietot reklāmas, izkārtnes, slietņus un tml., publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu.
Pakalpojuma pieprasīšana klātienē Iesniegumu reklāmas vai reklāmas objekta projekta saskaņošanai  iesniedz Saldus novada būvvaldē Striķu ielā 3, Saldū
korespondence
papīra formātā
Rakstisku iesniegumu nosūta pa pastu – Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801.
elektroniskais pasts Ar drošu elektronisko (virtuālo) parakstu parakstīto iesniegumu iesūta e-pasta adresē
Pašvaldība vienas darba dienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.
e-pakalpojums Iesnieguma iesniegšanai izmanto interneta vietnes www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu "E-iesniegums iestādei".
www.saldus.lv Izmantojot opciju “Jautājiet pašvaldībai”. Iespēja uzdot jautājumu jebkuram pašvaldības pārstāvim, atbildi saņemot e-pastā.
Pakalpojuma pieprasīšanas veidlapa Lejupielādēt veidlapu
Pievienojamo dokumentu kopijas un skaņojumi:
1. ja reklāmu paredzēts izvietot uz ēkas fasādes
1.1.Īpašuma tiesību apliecinošs dokuments (Zemesgrāmatu apliecība, nomas līgums)
1.2.Ēkas īpašnieka vai apsaimniekotāja skaņojums uz reklāmas projekta vizuālās skices
2. ja reklāmu paredzēts izvietot uz daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes
2.1.Īpašuma tiesību apliecinošs dokuments (Zemesgrāmatu apliecība, nomas līgums)
2.2.Ēkas kopīpašnieku sapulces protokols, ar 50%+1 īpašnieka piekrišanu
2.3.Ēkas īpašnieka vai apsaimniekotāja skaņojums uz reklāmas projekta vizuālās skices
3. reklāmas objektiem ar piesaisti zemei:
3.1.Situācijas plāns, izstrādāts uz aktuāla topogrāfiskā uzmērījuma plāna, kurā attēlota reklāmas objekta piesaiste
3.2.Īpašuma tiesību apliecinošs dokuments (Zemesgrāmatu apliecība, nomas līgums)
3.3.Zemes īpašnieka  skaņojums uz situācijas plāna, kurā attēlota reklāmas objekta piesaiste
3.4.Skaņojums ar Saldus novada pašvaldības Pilsētsaimniecības nodaļu (pilsētas teritorijā)
3.5.Skaņojums ar Saldus novada pašvaldības attiecīgā pagasta pārvaldes vadītāju ( pagasta ciemu teritorijā)
3.6.Skaņojums ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Saldus nodaļas, ja reklāmas objekts tiek izvietots pie autoceļiem vai ielām (2005.gada 7.jūnija MK noteikumi Nr.402)
3.7.Esošo inženierkomunikāciju turētāju saskaņojums uz situācijas plāna
3.8.Elektrības pievada shēma, saskaņota ar visiem esošo inženierkomunikāciju turētājiem (ja reklāmas objektu paredzēts apgaismot )
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Iesniegumu likums
2. Ministru kabineta 30.10.2012. noteikumi Nr.732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu
3. Ar Saldus  novada domes  27.08.2015.sēdes lēmumu  ( protokols Nr.13 8.§) pieņemtie saistošie noteikumi Nr.26 "Par reklāmu un citu informatīvo materiālu  izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Saldus novadā
 
Pakalpojuma maksa Saskaņā ar Saldus novada domes 2015.gada 27.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.8 6.§) apstiprināto “Par Saldus novada pašvaldības būvvaldes maksas pakalpojumiem” 1.pielikuma 5.2., 5.11.punktiem par reklāmas saskaņošanu ir jānomaksā nodeva fiziskām personām euro 21.00 (bez PVN), juridiskām – euro 35.00 (bez PVN),
par izkārtnes saskaņošanu jānomaksā nodeva euro 10.00 (bez PVN).
Norēķinu veids Norēķini ar skaidru naudu nav iespējami
Bankas rekvizīti bezskaidras naudas norēķiniem Saldus novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
NM maksātāja kods: LV90009114646
Norēķinu konts: LV42UNLA0050014277525
Norēķinu rekvizīti: SEB banka AS UNLALV2X
Atbildīgais speciālists Ingrīda ANDERSONE, būvvaldes galvenā arhitekte, , 63807264, 25611575
Pakalpojuma saņemšanas veids Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam. Ja nav norādīts – korespondences veidā.
klātienē Striķu ielā 3, Saldū
Pirmdienās: 08:00 – 18:00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 08:00 -17:00
Piektdienās: 08:00 – 16:00
korespondence norādītajā pasta adresē
elektroniskais pasts Atbildi saņem norādītajā elektroniskā pasta adresē.
Ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, elektroniski parakstītu atbildi saņem elektroniskā pasta adresē, no kuras iesniegums saņemts.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Reklāmas vai reklāmas objekta projekts tiek izskatīts septiņu darba dienu laikā ( desmit darba dienu laikā, ja pašvaldībai nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums)
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Jūnijs 2023
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017