Pirmdiena,  5. jūnijs,  2023
 
Vārda dienas:   Igors, Ingvars, Margots
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 
Saldus  novada pašvaldības personu datu apstrādes privātuma politika
 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu
 
1. Saldus  novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot datu subjekta personas datus. 
2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Saldus novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009114646, juridiskā adrese:  Striķu iela 3 Saldus, LV 3801. Pašvaldībai un tās iestādēm ir viens pārzinis.
3. Pašvaldības iestāžu saraksts aplūkojams Saldus novada pašvaldības nolikumā.
4. Pašvaldības un tās iestāžu personas datu apstrāde, atkarībā no personas datu iegūšanas vietas un veida, tiek veikta tās Administrācijas ēkā Striķu iela 3 un Avotu ielā 12, Saldus, LV 3801, tās pārvaldēs, iestādēs, aģentūrās, kā arī struktūrvienībās.
5. Pašvaldība veic personas datu apstrādi šādiem mērķiem:
   5.1. tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei;
   5.2. līgumsaistību nodibināšanai un uzturēšanai ar datu subjektu;
   5.3. īstenojot uzdevumu sabiedrības interesēs, realizējot pārzinim likumīgi piešķirtās pilnvaras;
   5.4. pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu īstenošanai.
6. Personas datu saņēmēju kategorijas: pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki, datu subjekts, valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.
7. Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai.
8. Pašvaldībā, ņemot par pamatu lietu nomenklatūru, glabā personas datus ne ilgāk, kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai.
9. Datu subjektam ir tiesības:
   9.1. iegūt informāciju, kas par viņu savākta noteikumu 5.punktā minētajiem personas datu apstrādes mērķiem;
   9.2. iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kurām izsniegta informācija par šo datu subjektu. Datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.
   9.3. pieprasīt datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu. Tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.
10. Iegūtie personas dati tiek izmantoti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai un pašvaldības funkciju realizācijai tam nepieciešamajā apjomā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja personas dati netiek sniegti, pašvaldībai nav tiesiska pamata sniegt datu subjektam attiecīgo pakalpojumu.
11.Ar  pārziņa kontaktpersonu  datu aizsardzības jautājumos var sazināties pa e-pastu datuaizsardzī.
12. Par veikto personas datu apstrādi datu subjekts var iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijai (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011).
Kontaktpersona - Uldis Vītoliņš, e - pasts: ; tālrunis 20384844
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Jūnijs 2023
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017