Trešdiena,  18. maijs,  2022
 
Vārda dienas:   Ēriks, Inese, Inesis
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Domes sēdē atceļ lēmumu par zemes nomas maksu

25. maijs 2018, 14:11 2018 drukāt
24. maijā notika Saldus novada domes sēde, kurā tika skatīti 35 lēmumprojekti.
 
Pieņēma saistošos noteikumus Nr.12 „Par Saldus novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „“Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Saldus novadā”  atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

Noteica Saldus novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un Saldus novada vispārējās izglītības iestāžu, kurās ir pirmsskolu izglītības grupas, darba laika kārtību 2018. gada vasaras periodā.

Izdarīja grozījumus Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas nolikumā.
Likvidēja izglītības iestāžu vadītāju amatu vietas Saldus novada pašvaldības Specialās pirmskolas izglītības iestādē “Cerībiņa”  un Saldus Vakara vidusskolā un atbrīvoja no darba iestāžu līdzšinējās vadītājas.
Lēma atbrīvot no amata Saldus pirmskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” vadītāju un Nīgrandes mūzikas skolas direktori sakarā ar iesniegumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu.

Piešķīra Saldus novada domes apbalvojumu „Saldus novada domes Goda raksts”.
Pieņēma saistošos noteikumus Nr.9 “Par Saldus novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”.

Noteica sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Nīgrandes pagastā.
Apstiprināja “Lokālplānojumu bijušās dārzkopības sabiedrības teritorijai “Aronija” Zirņu pagastā un Saldus pagastā, Saldus novadā”.
Lēma investēt līdz 105 000,00 euro (viens simts pieci tūkstoši euro) siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijā Saldus novada pašvaldības iestāžu ēkās. Deleģēja Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SALDUS SILTUMS”, rekonstruēt un izbūvēt siltumapgādes sistēmas pagastos:
 • Saldus pagastā Sporta nams (Vienības ielā 14, Druva, Saldus pag., Saldus nov.), pagasta pārvaldes administrācijas ēka, t.sk. Kultūras nams (Vienības ielā 15/17, Druva, Saldus pag., Saldus nov.), un PII “Graudiņš” (Dārza ielā 1, Druva, Saldus pag., Saldus nov.);
 • Lutriņu pagastā Lutriņu pamatskola (Skolas ielā 1, Lutriņi, Lutriņu pag., Saldus nov.)  un Lutriņu klubs (Skolas ielā 1A, Lutriņi, Lutriņu pag., Saldus nov.); 
 • Nīgrandes pagastā Kalnu vidusskola, t.sk. skolas internāts/viesnīca, Kalnu kultūras centrs, Nīgrandes mūzikas skola (adreses: Kalnu iela 2 un 4 un 6, Kalnos, Nīgrandes pag., Saldus nov.) un Nīgrandes pagasta Kalnu ciema PII “Griezīte” (Komunāra ielā 8, Kalni, Nīgrandes pag, Saldus nov.);
 • Nīgrandes pagastā, pagasta pārvaldes administrācijas ēka (Ventas ielā 2, Nīgrande, Nīgrandes pag., Saldus nov.)  un PII “Straumīte”( Burtnieku ielā 2, Nīgrande, Nīgrandes pag., Saldus nov.);
 • Pampāļu pagasta, PII “Pumpuriņi” (“Pumpuriņi”, Pampāļu pag., Saldus nov.), rīkojot projektēšanas (t.sk. autoruzraudzības), būvuzraudzības un būvdarbu iepirkumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 
Nodeva atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Lutriņu pagastā. Apstiprināja notikušo izsoļu rezultātus. Nodeva atsavināšanai četrus Saldus novada pašvaldībai piederošus dzīvokļu īpašumus. Nodibināja divus ceļa reālservitūtus Zirņu pagastā.

Nodeva bez atlīdzības Latvijas Valstij Satiksmes ministrijas personā nekustamo īpašumu V1180, Pampāļu pagastā, Saldus novadā.

Izdarīja grozījumus Saldus novada domes apstiprinātos Saldus novada pagastu pārvalžu nolikumos. Apstiprināja Noteikumus “Neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība”. Atsavināja par brīvu cenu Saldus novada pašvaldības Kursīšu pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaitē esošo kustamo mantu. Izslēdza no Lutriņu pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaites debitoru parādus.

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.11 “Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Saldus novada pašvaldību tirgus noteikumus”. Pilnvaroja Saldus novada pašvaldības pagastu pārvaldes sniegt pakalpojumu – iekasēt maksu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu, un slēgt līgumu ar SIA “Saldus komunālserviss”.

Piešķīra līdzfinansējumu līdz 300 eiro apmērā biedrībām, organizācijām un  nodibinājumiem:
 • “Iniciatīvu CENTRS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”
 • “Koris Kaprīze” projekta “Lina soma – tautas tērpa papildinājums”
 • “Živica”
 • “Saldus saulesstīga”
 • “Lielezeres fonds”
 • “Pa sentēvu pēdām”
 • “Saldus pilsētas pensionāru biedrība”
 • “Koris “Saldava””
Pieņēma  ziedojumus 5000,- un 1000,- euro  apmērā Saldus novada svētku norisei.
Apstiprināja Noteikumus Nr.2 „ Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba samaksai vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, pirmsskolas izglītības, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, pedagogu darba samaksas kārtību no pašvaldības budžeta līdzekļiem un Saldus novada vispārējās izglītības, pirmsskolas, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu darbības nosacījumiem Saldus novada pašvaldībā  2018./ 2019. mācību gadā“. Apstiprināja Kalnsētas speciālās internātpamatskolas nolikumu.

Pilns domes sēdes protokols drīzumā būs pieejams šeit: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/domes-lemumi/domes-lemumi2/.
 
Informāciju sagatavojusi:
Dina Neimeta,
 p/a “Saldus TIKS centrs”
sabiedrisko un starptautisko attiecību speciāliste
 
 
 
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
 • |
 • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Maijs 2022
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
 • |
 • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017