Svētdiena,  16. janvāris,  2022
 
Vārda dienas:   Lida, Lidija
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Notika domes sēde

26. janvāris 2018, 14:57 2018 drukāt
25. janvārī notika šī gada pirmā Saldus novada domes sēde, kurā tika skatīts 41 lēmumprojekts, tai skaitā tika skatīts Saldus novada pašvaldības 2018. gada budžets.
Sakarā ar vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, no amata atbrīvoja Saldus pagasta pārvaldes vadītāju Ausmu Liepu. Pateicību par ilggadīgo un nesavtīgo dabu Ausmai Liepai teica Saldus novada domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš, priekšsēdētāja vietnieks Māris Zusts, Saldus novada pašvaldības izpilddirektors Kristaps Osis un domes deputāti.

Apstiprināja Saldus novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests” un “Saldus tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” 2018. gada darba plānus.

Noteica sociālā dzīvokļa statusu dzīvojamajai telpai Parka ielā 7-8, Ezeres pagastā, Saldus novadā.

Izdarīja grozījumus budžeta iestādes “Saldus novada pašvaldība” nolikumā.

Apstiprināja šādu Saldus novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību nolikumus:
 • būvvaldes nolikumu;
 • attīstības nodaļas nolikumu;
 • saimnieciskās nodaļas nolikumu;
 • finanšu nodaļas nolikumu.
Uzdeva SIA “Saldus komunālserviss” uzsākt pildīt autonomās funkcijas komunālo pakalpojumu sniegšanas jomā, nodrošinot ūdensapgādi, kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu, pārņemšanas procesu Saldus novada pašvaldības pagastu teritoriālajās vienībās par pārejas posma beigu datumu nosakot 2019. gada 31. decembri.

Nolēma likvidēt Saldus Vakara vidusskolu, izglītības iestādes reģ. nr. 4114900079, likvidāciju pabeidzot līdz 2018. gada 31. jūlijam. Lai nodrošinātu iespēju skolēniem vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētās programmas apguves tālmācībā turpināšanu, noteica līdz 2018. gada 31. jūlijam veikt grozījumus Saldus vidusskolas nolikumā, lai, sākot ar 2018./2019. mācību gadu, nodrošinātu mācību procesu, paredzot īstenot minēto programmu.

Apstiprināja izsoles rezultātus un nolēma slēgt pirkuma līgumus Saldus novada pašvaldībai piederošiem nekustamajiem īpašumiem.

Nodeva atsavināšanai un apstiprināja izsoles noteikumus Saldus novada pašvaldībai piederošiem nekustamajiem īpašumiem.

Pagarināja pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Saldus namu pārvalde”.

Nolēma slēgt Sadarbības līgumu ar biedrību “Saldus motoklubs” par motosporta tradīciju saglabāšanu, jauno motosportistu apmācību, sporta objekta “Silavotiņi” uzturēšanu Zirņu pagastā un moto sacensību organizēšanu, kā arī motosporta popularizēšanu un attīstību Saldus novadā.

Pieņēma saistošos noteikumus Nr.1 “Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Saldus novadā”

Apstiprināja Saldus novada pašvaldības projektu fonda nolikumu 2018. gadam un nolikumu “Par  finansiālu atbalstu Saldus novada sporta biedrībām un nodibinājumiem”.

Noteica maksu par Saldus novada pašvaldības J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja pakalpojumiem.
Noteica nomas maksu nedzīvojamajām telpām Avotu ielā 12, Saldū.

Pieņēma Saistošos noteikumus Nr.2 “Par Saldus novada pašvaldības aģentūras “Saldus Tūrisma, informācijas, kultūras un sporta centrs” maksas pakalpojumiem”.

Nolēma dzēst debitoru pārmaksu par nekustamo īpašumu.

Atbalstīja projektu pieteikumu iesniegšanu sekojošiem projektiem:
 • “Globālā izglītība lauku vidē – zināšanu un pieredzes krājums”.
 • “Portatīvie datori – ērts, daudzfunkcionāls, mobils resurss Saldus Mākslas skolā”.
 • “Jaunas infrastruktūras izveide un apsaimniekošanas pasākumu veikšana Saldus ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības nodrošināšanai un labiekārtošanai”.
Atbalstīja projektu “Veides meža kapu būvniecība” kā Saldus novada pašvaldības prioritāro investīciju projektu un nolēma ņemt ilgtermiņa kredītu Veides meža kapu būvniecībai īpašumā Veides meža kapi, Saldus, Saldus novads.
Apstiprināja precizējumus investīciju plānā un rīcības plānā Saldus novada attīstības programmā 2013.-2020. gadam.

Izdarīja grozījumus Vadakstes pagasta pārvaldes nolikumā.

Noteica dalībnieku dalības maksu pasākumā “Rozentāla skriešanas svētki 2018”, kurš jubilejas gada pasākumu ietvaros notiks 2018. gada 17. martā Saldus pilsētā. Noteica šādas dalības maksu (bez PVN):
 • 10 km skrējiens: reģistrējoties no 1. februāra līdz 13. martam – 10.00 eiro un reģistrējoties sacensību dienā norises vietā – 30.00 eiro
 • 5 km skrējiens: reģistrējoties no 1. februāra līdz 13. martam – 7.00 eiro un reģistrējoties sacensību dienā norises vietā – 25.00 eiro.
 • 2 km skrējiens: reģistrējoties no 1. februāra līdz 13. martam  – 5.00 eiro un reģistrējoties sacensību dienā norises vietā – 15.00 eiro;
 • 400 m un 800 m bērnu skrējiens: reģistrējoties elektroniski no 1. februāra līdz 13. martam – 0.50 eiro un  reģistrējoties sacensību dienā norises vietā – 5.00 eiro.
Apstiprināja finansējuma sadalījumu Saldus novada izglītības iestādēm no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. augustam.

Izdarīja grozījumus Saldus novada domes 2013. gada 21.februāra noteikumos Nr.1 “Noteikumi par amatu vērtību un mēnešalgu noteikšanu  Saldus novada pašvaldības darbiniekiem” un 2015. gada 26. marta saistošos noteikumos Nr. 9 “Par Saldus novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.

Apstiprināja Saistošos noteikumus Nr. 3 “Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”. PAR Saldus novada pašvaldības 2018. gada budžetu nobalsoja 13 deputāti un ATTURĒJĀS 4 deputāti. PAR balsoja: R. Doniņš, M. Zusts, N. Balode, I. Vanaga, V. Vovere, R. Sipenieks, R. Petraviča, A. Herings, D. Konuševskis, G. Baumanis, R. Zīrups, M. Mednis, A. Saulītis. Balsojumā ATTURĒJĀS: I. Ūdra, J. Levics, S. Beļkevičs, E. Kalniņš. PRET šī gada budžetu nebalsoja neviens.

Liels paldies pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Osim un Finanšu nodaļas vadītājai Dairai Šlankai par ieguldīto darbu, sastādot Saldus novada pašvaldības 2018. gada budžetu!

Pilns domes sēdes protokols drīzumā būs pieejams šeit: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/domes-lemumi/domes-lemumi2/.
 
Informāciju sagatavojusi:
Dina Neimeta,
 p/a “Saldus TIKS centrs”
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
 
 
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
 • |
 • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Janvāris 2022
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
 • |
 • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017