Svētdiena,  16. janvāris,  2022
 
Vārda dienas:   Lida, Lidija
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Notika Saldus novada domes sēde

27. oktobris 2017, 12:02 2017 drukāt
26. oktobra Saldus novada domes sēdē tika skatīti 82 lēmumprojekti.
 • Izdarīja grozījumus nolikumos (speciālās PII “Cerībiņa”, PII “Īkstīte”, PII “Pasaciņa”, PII “Sienāzītis”, PII “Zīlīte”, PII “Kāpēcītis”, PII “Graudiņš”, Saldus pamatskolas, Jaunlutriņu, Lutriņu, Pampāļu pamatskolas, Saldus vidusskolas, Ezeres, Rubas un Kursīšu pamatskolas, Striķu sākumskolas, Druvas vidusskolas, Sociālās dzīvojamās mājas “Rūķīši” un Sociālās dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 2A, Saldū).
 • Apstiprināja Saldus novada domes izglītības un jaunatnes lietu komisijas nolikumu.
 • Nolēma pieņemt piecus saistošos noteikumus Nr. 18 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Saldus novadā”, Nr. 19 “Grozījumi Saldus novada domes 2013. gada 26. septembra saistošos noteikumos Nr. 28 “Par pabalstiem audžuģimenei””, Nr. 20 “Par sociālajiem pabalstiem Saldus novadā”, saistošos noteikumus Nr. 21 “Par pašvaldības pabalstiem Saldus novadā” un saistošos noteikumus Nr. 22 “Par pabalstiem bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pēc pilngadības sasniegšanas”.
 • Izdarīja grozījumus 2016. gada 28. janvāra Saldus novada domes apstiprinātajos noteikumos “Noteikumi par īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu Saldus novada pašvaldības dzīvojamā fondā”.
 • Noteica sociālā dzīvokļa statusu vairākām dzīvojamajām telpām.
 • Atbalstīja un iesniedza projekta “Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” pieteikumu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”, 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros.
 • Izdarīja grozījumus 2009. gada 27. augustā Saldus novada domes apstiprinātos Saldus novada pagastu pārvalžu nolikumos.
 • Apstiprināja budžeta iestādes “Saldus novada pašvaldība” administratīvās nodaļas nolikumu.
 • Izdarīja grozījumus 2017. gada 7. jūlija Saldus novada domes apstiprinātā Budžeta iestādes “Saldus novada pašvaldība” nolikumā.
 • Nolēma piešķirt Saldus novada domes apbalvojumu “Saldus novada domes Goda raksts” septiņiem apbalvojuma pretendentiem.
 • Atļāva savienot pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saldus tirgus” valdes locekļa-valdes priekšsēdētāja amatu ar Saldus novada domes transporta kustības drošības un komercpārvadājumu licencēšanas komisijas locekļa amatu.
 • Pieņēma lēmumu par atcēlēja līgumu par 2015. gada 10. jūlijā noslēgtā Pirkuma līguma par dzīvokļa īpašuma pirkumu uz nomaksu, slēgšanu.
 • Nolēma atsavināt publiskā izsolē pašvaldības nekustāmos īpašumus un apstiprināja izsoles noteikumus.
 • Izdarīja grozījumus Saldus novada domes 2009. gada 17. decembra sēdes lēmumā “Par pilsētas un lauku apvidus zemes piederību, piekritību un izmantošanu zemes reformas pabeigšanai Saldus novadā”.
 • Nolēma iznomāt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Saldus meliorācija” Saldus novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu ar termiņu uz 10 gadiem.
 • Atbalstīja nodošanu atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus, noteica pircēja un pirkuma cenas un pilnvaroja slēgt pirkuma līgumus.
 • Apstiprināja izsoļu rezultātus un nolēma slēgt pirkuma līgumus.
 • Nolēma atļaut Dzimtsarakstu nodaļai neiekasēt maksu par svinīgu laulības reģistrācijas ceremoniju 2018. gada 14. februārī, ja abiem laulājamiem ir kopīgs bērns, kas deklarēts Saldus novada administratīvajā teritorijā un vismaz viens no laulājamiem ir deklarēts Saldus novadā.
 • Noteica Saldus novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas organizētā pasākuma “Stipro ģimeņu atpūtas vakars”, kas notiks 2017. gada 2. decembrī, dalībniekiem dalības maksu 10.00 eiro (desmit eiro) apmērā.
 • Noteica maksu par ūdensskaitītāja plombēšanu Ezeres pagastā.
 • Noteica dalības maksu Saldus mākslas skolas organizētajos mūžizglītības kursos.
 • Nolēma piešķirt līdzfinansējumu septiņām sabiedriskām aktivitātēm slēdzot līgumu ar novada pašvaldību par finansiālu atbalstu projekta realizācijā. Piešķīra līdzfinansējumu 299,98 eiro apmērā biedrības “Saldus pirts draugu apvienība “Saules slotas”” sabiedriskās aktivitātes “Pirtī iešanas ABC - 2”  realizācijai; 300,00 eiro apmērā biedrības “Živica” sabiedriskās aktivitātes “Ar mīlestības dzirkstelīti” realizācijai; 300,00 eiro  apmērā “PRIEDULAS-VADAKSTES EVANĢĒLISKI LUTERISKAI DRAUDZEI” sabiedriskās aktivitātes “Dāvāsim prieku!” realizācijai; 300,00 eiro  apmērā biedrības “Džudo klubs SALDUS”  sabiedriskās aktivitātes “IERAUDZĪJU-IZDARĪJU-UZVARĒJU”  realizācijai;  300,00 eiro apmērā biedrības “Ģimenes atbalstam” sabiedriskās aktivitātes “Spēka pilna dzīve” realizācijai; 300,00 apmērā biedrībai “Pīlādžoga” sabiedriskās aktivitātes “Rūķu krustmātes darbnīcā”  realizācijai; 300,00 eiro  apmērā biedrībai “Iniciatīvu CENTRS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” sabiedriskās aktivitātes “Jauni draugi, jauna pieredze” realizācijai.
 • Apstiprināja noteikumus Nr. 6 “Par grozījumiem Saldus novada domes 2016. gada 22. decembra noteikumos Nr. 3 “Saldus novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi””.
 • Atcēla 2010. gada 4. marta Saldus novada domes lēmumu “Par uztura vērtības noteikšanu Saldus novadā”.
 • Nolēma pieņemt dāvinājumu naudā no SIA “LibraPlast”, atbalstot norvēģu valodas apgūšanu Druvas vidusskolā.
 • Pilnvaroja Saldus novada pagastu pārvalžu vadītājus par Saldus novada pārstāvjiem zemes robežu noteikšanas, apsekošanas vai atjaunošanas darbiem apvidū.
 • Nolēma slēgt līgumu par Saldus novada administratīvajā teritorijā savākto sadzīves atkritumu apglabāšanu Liepājas reģiona sadzīves atkritumu poligonā “Ķīvītes”, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā uz 10 gadiem.
 • Piešķīra Saldus novada domes apbalvojumu “Saldus novada Goda pilsonis” Ojāram Ulmanim, apbalvojumu pasniedzot 2017. gada 18. novembra svinīgajā pasākumā saņēmēja brālim.
 • Nolēma likvidēt Saldus novada pašvaldības iestādi “Veco ļaužu un invalīdu pansionāts “Ābeles””, pievienojot Saldus novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” un  Saldus novada pašvaldības aģentūru “Saldus radio”, pievienojot Saldus novada pašvaldības aģentūrai “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs”, kā rezultātā pievienojamās iestādes beidz pastāvēt. Nolēma likvidēt iepriekš minētās aģentūras un iestādes direktoru amata vietas.
 • Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 23 “Par grozījumiem 2013. gada 21. marta saistošajos noteikumos Nr.  10 “Par naudas balvas piešķiršanu laulātajiem pāriem, kuri laulībā nodzīvojuši 50 un vairāk gadu””.
 • Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 25 “Par grozījumiem 2013. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 35 “Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Saldus novada administratīvajā teritorijā””, kā arī saistošos noteikumos Nr. 24 “Par grozījumiem Saldus novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Saldus novada pašvaldības budžetu 2017. gadam””.
 • Atbalstīja finanšu līdzekļu piešķiršanu rudens lietavu seku likvidācijai.
 
Pilns sēdes protokols un visi pieņemtie lēmumi drīzumā būs pieejami šeit: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/domes-lemumi/domes-lemumi2/

 
Informāciju sagatavojusi
Dina Neimeta,
p/a “Saldus TIKS centrs”
tūrisma un starptautisko attiecību speciāliste
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
 • |
 • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Janvāris 2022
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
 • |
 • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017