Trešdiena,  18. maijs,  2022
 
Vārda dienas:   Ēriks, Inese, Inesis
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Notika Saldus novada domes sēde

24. augusts 2018, 08:15 2018 drukāt
23. augustā notika Saldus novada domes sēde, kurā tika skatīti 69 lēmumprojekti, kā arī darba kārtībā tika apstiprināti 5 papildus lēmumprojekti.
Sēdē nepiedalījās deputāti: E. Kalniņš, J. Levics, D. Konuševskis, A. Saulītis.

Iecēla amatos Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” un Nīgrandes Mūzikas skolas direktores.

Izdarīja grozījumus 2014.gada 30.oktobra Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes nolikumā. Noteica sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Slimnīcas ielā.

Lēma izīrēt Saldus novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Striķos, Zvārdes pagastā. Pieņēma saistošos noteikumus Nr.15 „Par grozījumiem Saldus novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošos noteikumos Nr.18 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Saldus novadā””. Šie noteikumi paplašina iespējas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Pieņēma saistošos noteikumus Nr.16 „Par grozījumiem Saldus novada domes 2010.gada 25.novembra saistošos noteikumos Nr.40 “Par administratīvo atbildību Saldus novadā”. Šie noteikumi pieņemti, jo spēkā stājušies grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kā arī tādēļ, ka nepieciešams paredzēt administratīvo atbildību par darbībām, kuras netiek regulētas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Lēma deleģēt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS”, pastarpinātās pārvaldes uzdevumu - uzturēt Saldus novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzi uz vienu gadu.
Pilnvaroja biedrību „Saldus makšķernieku klubs”, organizēt licencēto makšķerēšanu Saldus novada pašvaldības Lutriņu un Zirņu pagastu teritorijās esošajā Pakuļu ūdenskrātuvē arī nākamajā gadā. Licences, kā līdz šim, varēs iegādāties Saldus Tūrisma informācijas centrā, Striķu ielā 3.

Pieņēma saistošos noteikumus Nr.17 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Saldus pilsētā un Saldus novada ciemu teritorijās”. Pašvaldības noteiktās prasības attiecas uz Saldus pilsētas un Saldus novada ciemu teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kas noteiktas ar mērķi veicināt kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību, lai nodrošinātu pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem un drošiem pakalpojumiem, līdzsvarojot vides aizsardzības, dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas un sabiedrības ekonomiskās intereses. Pašvaldības kompetence decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtības apstiprināšanā noteikta Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktā un 2017.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 6.punktā.

Pieņēma saistošos noteikumus Nr.19 „Par Saldus novada domes 2009.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.13 “Par pasažieru komercpārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem” un saistošos noteikumus Nr.18 „Par Saldus novada domes 2009.gada 19.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Par maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Saldus novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. Šie saistošie noteiktumi zaudējuši spēku sakarā ar izmaiņām valsts normatīvo aktu nosacījumos. Turpmāk ar licencēšanu novados nodarbosies citas institūcijas.

Izdarīja grozījumus 2017.gada 27.jūlija Saldus novada domes lēmumā “Par Saldus novada domes attīstības un vides aizsardzības  komisijas sastāva apstiprināšanu un komisijas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu” Par piekto ievēlēto komisijas locekli apstiprinās P/a “Saldus TIKS centrs”  direktoru.

Lēma slēgt Sadarbības līgumu ar Latvijas Universitāti par sadarbību novada iedzīvotāju izglītības līmeņa paaugstināšanā, mūžizglītības koncepcijas īstenošanā, pētniecības, kultūras, atbalsta un novada ekonomikas  attīstības jomās.

Apstiprināja Noteikumus Nr.2 “Par Saldus novada domes deputātu atlīdzību” un Noteikumus Nr.3 “Par Saldus novada pašvaldības darbinieku atlīdzību”.

Izdarīja grozījumus sekojošos Saldus novada domes noteikumos:
 • 2010.gada 16.decembra noteikumos Nr.11 “Noteikumi par kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu segšanas kārtību Saldus novada domes un Saldus novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem”
 • 2011.gada 11.augusta noteikumos Nr.8 “Noteikumi par Saldus novada pašvaldības darbinieku materiālo stimulēšanu”
 • 2010.gada 16.decembra noteikumos Nr.10 “Noteikumi par apmaksātu papildus atvaļinājumu piešķiršanas kārtību Saldus novada domes un Saldus novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem”
Atļāva Saldus novada bāriņtiesas priekšsēdētājai savienot amatus.

Lēma atļaut Saldus novada pašvaldības aģentūrai (PA) “Sociālais dienests” atsavināt, pārdodot par brīvu cenu PA “Sociālais dienests” piederošo kustamo mantu – vieglo automašīnu HYUNDAI H1. Atsavināja, pārdodot par brīvu cenu, Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldei piederošo kustamo mantu – pasažieru autobusu VOLVO B10M. Lēma atsavināt, pārdodot par brīvu cenu - nododot metāllūžņos, Pampāļu pagasta pārvaldei piederošo kustamo mantu – nolietotos apkures katlus.

Nodeva atsavināšanai Saldus novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus:
 • Jelgavas iela 16-4, Saldū.
 • “Ropji”, Zirņu pagastā
 • Liepu iela 9, Būtnāri, Zirņu pagastā
 • “Burenieki”, Zirņu pagastā
 • “Cukuriņi”, Saldus pagastā
 • Zaļā iela 1-30, Namiķi, Lutriņu pagastā
 • “Dones”-3, Jaunlutriņu pagastā
 • “Dones”-1, Jaunlutriņu pagastā
 • “Līvidas”, Ezeres pagastā
 • “Vecstalmaņi”, Zirņu pagastā
 • “Stīgas”, Zirņu pagastā
 • Garāža k-32, Zirņu pagastā
 • D/s Ziedonis dārzs Nr.302, Saldus pagastā
 • Dārza iela 12, Saldus pag.,
 • Zaļā iela 3-14, Namiķi, Lutriņu
 • Melioratoru iela 7-7, Namiķi, Lutriņu pagastā
 • “Dones”-2, Jaunlutriņu pag
 • Parka iela 3-24, Ezeres pag
 • “Laipas”, Ezeres pag
 
Apstiprināja Saldus novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma “Lielkļavas”-6, Jaunlutriņu pag., izsoles rezultātus.

Lēma atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, Saldus novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (zemes starpgabalu) Dobes, Ezeres pagastā, apmērā ar nosacījumu - pirkuma cena jāsamaksā viena mēneša laikā no Pirkuma līguma noslēgšanas saskaņā ar pārdevēja izsniegto rēķinu.

Izdarīja grozījumus Saldus novada domes 2009.gada 17.decembra sēdes lēmumā “Par pilsētas un lauku apvidus zemes piederību, piekritību un izmantošanu zemes reformas pabeigšanai Saldus novadā”. Nodibināja reālservitūtu – ceļa servitūtu Saldus novada Jaunlutriņu pagastā.

Atbalstīja projekta „Jauna posma izbūve pašvaldības autoceļam “Dadzīši - Pēķi” Lutriņu pagastā” pieteikumu Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”  ietvaros.

Atbalstīja projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Saldus novadā” pieteikumu Zivju fonda projektu konkursā par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai.
 
Atbalstīja projekta “Viedo  tehnoloģiju ieviešana Saldus pilsētas ielu apgaismojuma infrastruktūrā”, pieteikuma iesniegšanu “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” programmā.

Izdarīja grozījumu Saldus novada domes 2017.gada 30.marta sēdes lēmumā “Par projektu “Šilutes un Saldus pilsētu publisko teritoriju revitalizācija”.

Lēma piešķirt līdzfinansējumu 300,00 eiro apmērā biedrības “Kursīšu attīstības biedrība “KABata”” projekta “Māris Čaklais – dzejā, dziesmās, instalācijās” realizācijai.

Izdarīja precizējumus Saldus novada domes 2018.gada 24.maija saistošos noteikumos Nr.11 “Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Saldus novada pašvaldību tirgus noteikumus”. Lēma apstiprināt maksu par SIA „Viduskurzemes AAO” nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) 12,60 EUR/m3, neskaitot PVN. Lēmums stāsies spēkā 2018.gada 1.septembrī un turpinās būt spēkā līdz 2018.gada 31.decembrim.

Apstiprināja maksu par nedzīvojamo telpu nomu Jaunā iela 4, Sesilē, Novadnieku pagastā 0,30 eiro centu kvadrātmetrā; par nedzīvojamo telpu nomu “Zaņas pamatskolā”, Zaņas pagastā 1 eiro kvadrātmetrā.
Noteica Nīgrandes pagasta Kalnu katlu mājas siltumenerģijas tarifu 2018./2019.gada apkures sezonai 69.08  EUR/Mwh apmērā bez PVN.

Noteica Saldus novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas organizētā pasākuma “Stipro ģimeņu atpūtas vakars”, kas notiks 2018.gada 1.decembrī, dalībniekiem dalības maksu 10.00 eiro apmērā (tajā skaitā PVN).

Atļāva neiekasēt ar Saldus novada domes 2015.gada 26.marta sēdes lēmumu “Par Saldus novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu apstiprināšanu” apstiprināto maksu par Saldus novada dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu par svinīgu laulības reģistrācijas ceremoniju 2019.gada 14.februārī, ja abi laulājamie ir deklarēti Saldus novada administratīvajā teritorijā.

Izdarīja grozījumus Saldus novada domes 2016.gada 29.septembra lēmumā “Par  Saldus vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu” nosakot maksu par uzturēšanos dienesta viesnīcā 2018./2019.mācību gada laikā Saldus vidusskolas skolēniem un Saldus tehnikuma audzēkņiem  - 14 eiro mēnesī.

Izdarīja grozījumu Saldus novada domes 2018.gada 22.februāra lēmumā “Par  Druvas vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu”, nosakot maksu Druvas vidusskolas skolēniem, Saldus tehnikuma audzēkņiem, kuri izmanto jauniešu mītnes pakalpojumus 2018./2019.mācību gada laikā  - 14 eiro mēnesī.

Lēma izslēgt no Novadnieku pagasta un Nīgrandes pagasta pārvalžu grāmatvedības uzskaites neatgūstamus debitoru parādus.

Piešķīra Zaņas pagasta pārvaldei papildus finansējumu 6 346 eiro apmērā ģimenes ārsta prakses vietas vides pieejamības nodrošināšanai. Lēma piešķirt Nīgrandes pagasta pārvaldei papildus finansējumu 8 898 eiro apmērā malkas iegādei 2018./2019.gada apkures sezonai.
 
Atļāva izlietot nepieciešamo finansējumu Āfrikas cūku mēra likvidācijas procesa SIA “Druvas Unguri” organizēšanai - darba algas, sociālā nodokļa, ūdens, ēdināšanas izdevumu segšanai, Saldus novada domes 2018.gada septembra mēneša kārtējā sēdē informējot par izlietoto finansējumu, un pieprasīt no valsts budžeta atmaksāt Saldus novada pašvaldībai ieguldīto finansējumu.

Lēma atbrīvot Saldus novada pašvaldības attīstības nodaļas projekta vadītāju no Saldus novada domes komisijas darbam ar sabiedriskām organizācijām un sadarbības partneriem locekļa pienākumu pildīšanas un izslēgt no minētās komisijas sastāva.

Izdarīja grozījumus Saldus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā, papildinot pirmo daļu ar vēl vienu komisijas priekšsēdētāja vietnieku -  virsleitnantu Ivaru Naumani, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Saldus daļas vada komandieri.

Lēma Saldus novada pašvaldībai iestāties biedrībā "Latvijas galda tenisa federācija", kā arī Latvijas Galda tenisa federācijas noteikto iestāšanās maksu un ikgadējo biedru naudu maksāt no Saldus novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Pieņēma saistošos noteikumus Nr.20 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu segšanas kārtību izglītojamajiem Saldus novadā”. Šie noteikumi īsteno pāreju no pašvaldības skolēnu pārvadājumu nodrošinājuma uz sabiedriskā transporta izmantošanu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādēs.
 
Nodeva biedrībai “Saldus motoklubs” bezatlīdzības lietošanā nekustamo īpašumu Kuldīgas iela 3, Saldus, biedrības bērnu un jauniešu komandas darbības nodrošināšanai. Apstiprināja Pampāļu pagasta Ugunsdzēsības automašīnas nomas maksu 94,139 eiro apmērā vienas stundas izbraukumam.

Izdarīja grozījumus Ezeres, Zirņu, Jaunauces un Rubas, un Novadnieku pagastu telpu nomas maksās, lai skolās esošajiem ēdināšanas uzņēmumiem būtu vienāda maksa par telpu īri katru mēnesi.

Pilns domes sēdes protokols drīzumā būs pieejams šeit: http://www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/domes-lemumi/domes-lemumi2/.
 
Informāciju sagatavojusi:
Dina Neimeta,

 p/a “Saldus TIKS centrs”
sabiedrisko un starptautisko attiecību speciāliste
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
 • |
 • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Maijs 2022
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
 • |
 • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017