Trešdiena,  18. maijs,  2022
 
Vārda dienas:   Ēriks, Inese, Inesis
Saldus novads - MEDUS PILIENS KURZEMĒ
 
Šobrīd
°C
bezvējš
 

Notika Saldus novada domes sēde

28. februāris 2019, 14:58 2019 drukāt
28. janvārī notika Saldus novada domes sēde, kurā tika skatīti 54 lēmumprojekti.
 
Apstiprināja Nīgrandes Mūzikas skolas nolikumu.

Pilnvaroja Saldus novada pašvaldības policijas amatpersonas Saldus novada administratīvajā teritorijā veikt kontroli par zivju resursu aizsardzības prasību ievērošanu un izdarīja grozījumus Saldus novada pašvaldības policijas nolikumā.

Apstiprināja vairākus īres tiesību izsoles noteikumus un noteica sociālā dzīvokļa statusu dzīvokļiem Ezerē, Pampāļos un Rubā.

Veica izmaiņas Kalnsētas speciālās internātpamatskolas nosaukumā, pārdēvējot to par Kalnsētas pamatskolu, kā arī Cieceres internātpamatskolas nosaukumā, pārdēvējot to par Cieceres pamatskolu.

Veica precizējumus saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par licencēto makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē”.

Izdarīja precizējumus Saldus novada domes 2018. gada 22. novembra saistošajos noteikumos Nr. 27 “Par Saldus novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”.

Atbalstīja Saldus novada p/a “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” projekta pieteikumu “Meklējot varoņus” iesniegšanu Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus Pieaugušo izglītības programmas projektu konkursā.

Atbalstīja Saldus vidusskolas un Saldus pamatskolas dalību Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam (KA1) projektu konkursā, iesniedzot Saldus vidusskolas projekta pieteikumu “Pedagoģisko mācību metožu un iemaņu attīstīšana skolēnu izglītības kvalitātes uzlabošanā” un Saldus pamatskolas projekta pieteikumu “Saldus pamatskolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveidošana skolā licencēto programmu augstvērtīgai realizēšanai un projekta Skola 2030 ieviešanai”.

Apstiprināja Meža apsaimniekošanas plānu  2019.-2023. gadam.

Lēma slēgt pakalpojuma līgumu ar SIA “Saldus Siltums” par siltummezglu apsaimniekošanu ēkām (būvēm) Saldus pilsētā, kuras atrodas Saldus novada pašvaldības iestāžu tiesiskajā valdījumā, nosakot līguma termiņu 5 gadi.

Nodeva apsaimniekošanā SIA ‘’Saldus siltums” Pampāļu un Ezeres pagastu katlu mājas.

Atcēla Saldus novada domes 2016. gada 28. aprīļa lēmumu “Par Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes maksas pakalpojumu apstiprināšanu” un Saldus novada domes 2013. gada 24. oktobra lēmumu “Par Apvienotās Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.

Piešķīra Saldus novada domes apbalvojumu ‘’Saldus novada domes Goda raksts” Ilgai Nilsson (Zviedrijas pilsonei), par ilggadēju, nesavtīgu un aktīvu sadarbības veidošanu starp Saldus un Lidingö (Zviedrija) pašvaldībām un to iedzīvotājiem.

Lēma slēgt nomas līgumus par nedzīvojamo telpu iznomāšanu zobārstniecības pakalpojumu sniegšanai Druvā un ģimenes ārstu prakses nodrošināšanai Lutriņu pagastā.

Noteica nekustamajam īpašumam statusu “zemes starpgabals” un piekritību Saldus novada pašvaldībai.

Izdarīja grozījumu Saldus novada domes 2009. gada 17. decembra sēdes lēmumā “Par pilsētas un lauku apvidus zemes piederību, piekritību un izmantošanu zemes reformas pabeigšanai Saldus novadā”.

Nodibināja ceļa servitūtu pašvaldībai piekritīgajās zemes vienībās.

Nodeva atsavināšanai vairākus Saldus novada pašvaldībai piederošos kustamos un nekustamos īpašumus, noteica izsoļu rezultātu uzvarētājus un lēma slēgt pirkuma līgumus.

Slēdza sadarbības līgumu ar biedrību “Motoklubs “Ezere”” par Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Attīrīšanas stacija”, uz kuras ir izveidota mototrase, apsaimniekošanu un uzturēšanu, motosporta tradīciju saglabāšanu, moto sacensību organizēšanu, kā arī motosporta popularizēšanu un attīstību Saldus novadā.

Slēdza sadarbības līgumu ar biedrību “Saldus motoklubs” par motosporta tradīciju saglabāšanu, jauno motosportistu apmācību, sporta objekta “Silavotiņi” uzturēšanu Zirņu pagastā un moto sacensību organizēšanu, kā arī motosporta popularizēšanu un attīstību Saldus novadā.

Slēdza sadarbības līgumu ar biedrību “EVE autosports” par Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lidlauks” sastāvā esošā zemes gabala uzturēšanu, autosporta sacensību organizēšanu, kā arī autosporta popularizēšanu un attīstību Saldus novadā, ar termiņu līdz 2019. gada 31. decembrim.

Slēdza deleģēšanas līgumu ar biedrību “Kapelleru nams”, nosakot pašvaldības kultūras funkcijas izpildi noteiktā apjomā uz 2019. gadu.

Noteica maksu par nedzīvojamo telpu nomu Saldus pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā.

Noteica dalībnieku dalības maksu 80.00 eiro apmērā Saldus Mākslas skolas organizētajā pasākumā “Plenērs Rozentāla pilsētā 2019”.

Noteica Saldus Bērnu un jaunatnes centra organizētajam pasākumam trases automodelisma Kurzemes reģiona sacensībās “Kurzemes kauss 2018./2019.” dalībniekiem dalības maksu 1.00 eiro apmērā, kā arī noteica ieejas maksu Latīņamerikas dejās un sporta deju sacensībās, kas notiks 9. martā – ieejas biļetes cenu 6.00 eiro apmērā un ieejas biļete pensionāriem un skolēniem līdz 4. klasei, uzrādot pensionāra vai skolēna apliecību, – 3.00 eiro apmērā.

Piešķīra pilnvarojumu Saldus novada pašvaldības izpilddirektoram pārstāvēt Saldus novada pašvaldību dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.

Izdarīja grozījumus 2010. gada 16. decembra noteikumos Nr. 10 “Noteikumi par apmaksātu papildus atvaļinājumu piešķiršanas kārtību Saldus novada domes un Saldus novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem”.

Piešķīra Saldus novada domes priekšsēdētājam Mārim Zustam ikgadējā atvaļinājuma daļu.

Izdarīja grozījumus Saldus novada domes 2018. gada 22. marta lēmumā “Par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu”.
Apstiprināja Zaņas pagasta pārvaldes telpu nomas maksas.
 
Pilns sēdes protokols drīzumā būs pieejams šeit: https://www.saldus.lv/pasvaldiba/dokumenti12/domes-lemumi/domes-lemumi2/
 

Informāciju sagatavojusi:
Zane Šteina, sabiedrisko attiecību speciāliste
Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017
Jautā mēram
Jautā pašvaldībai

Deklarēt dzīvesvietu
Maijs 2022
P
O
T
C
Pk
S
Sv
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

Saldus Novada Vēstis
2019. gada 5. aprīlis


 


Saldus novada pašvaldība Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, Tālrunis: + 371 63807280, Mob. 26582757, Fakss: + 371 63881100, E-pasts:
 
  • |
  • |
www.saldus.lv © Saldus novada dome, 2017